+

خسرو افندی نور خدمتنە باشلادقدن صوڭره ، زیارتنه كیدن نور طلبەلرینڭ شهادتیله ، ” بیتمز توكنمز بر عظيمله “ چالیشییوردی . بدیع­ ­الزمانڭ افاده سیله ، ” هیچ بر حادثه اونی صارصمییور ، فتور ( اوصانچ ) ویرمییور “ دی . كیجه كوندوز رسالۀ نوره  چاليشييور ، اوقویور ، یازییور ، اطراف كويلرله ارتباط قورویور ، اسپارطه ده كی خدمتڭ بر مركزی حالنه كلن أوی ، كلوب كیدن نور طلبه لری ایله حرارتله ايشلييوردي . خسرو افندی ، قیصه بر سوره صوڭره سائر طلبه لر آراسنده تمایز ایتمگه باشلادی . بارله دن كلن رساله لری مطالعه ایتمكله برابر تميزه چكه رك نشره حاضرلييوردى . أوڭجه لری اسپارطه و جوارينه داها صوڭره كی دونملرده آناطولینڭ مختلف مركزلرینه نور رساله لريني اولاشدیرمق ایچون خارقه بر سیستم ، استادنڭ افاده سیله ” خسروڭ سیستمی “ چالیشمغه باشلامشدی .

او ییللرده مأموریت وظيفه سي یاپان كوچك قرداشی عمر آلتین باشاق ، خسرو أفندینڭ كاغد ، مركّب كبی احتیاجلرینی قارشيلامقده ایدی . بارله دن حضرت استادڭ یڭی رساله و مكتوبلرینی بكر آغا كبی ذاتلر ، طوغریدن خسرو افندی یه ویا اوڭا اولاشدیريلمق اوزره اسپارطه ده مأمورلق یاپان رشدی بگە  گتيريرلردي . خسرو افندی ده بو نسخه لری عادتا بر مطبعه كبی تميزه چكوب چوغالتييوردي . صانكه صرف بو ایمان و قرآن خدمتی ایچون ياراتيلمشدي . اونڭ بو أوستون غیرت و چاليشقانلغي لاحقه مكتوبلرنده كي افاده لرینه شو شكللرده يانسيمشدر :

” محترم استادم ! وضعیتمدن چوق چوق ممنونم . آرتق امر عالیلری موجبنجه هیچ بر شی دوشونمه یورم . دوشوندیگم بر شی وارسه ، او ده رسالۀ نوردن سوزلري اكمال ایتمك ، بونلردن استنساخ ایده رك آرقداشلریمزڭ چوغالمه سنی تأمین ایتمك ایچون لایقیله چالیشمقدر . بونڭ ایچون كندمده كوردیگم عاریت و امانت بر وارلغه دگل ، بلكه جناب حقڭ قدرت و لطفلرینه استناد ایدییورم . “ [١]

” سوگیلی استادم ، مكتوبڭزده يورغونلغمدن بحث بویورویورسڭز . اوت ، بعضاً يورولويورم ، فقط يورغونلقدن استراحتي آرزو ایدن نفسمی ، روحم وظیفه یه دعوت ایدییور و بلكه بوكونكی سعيم ، كفّارت الذنوب اولور . چونكه جناب حقڭ رحمتی واسعدر ، دییورم . ایشته بو دوشونجه ایله شوق و سوینجه طوغری ایلرلركن ، يازيلارمڭ قیمتدار استادمي ممنون ایتمه سی ، بو حالمی قات قات تزیید ایدییور ( آرتیرییور ) . “ [٢]

خسرو أفندینڭ بو فوق العاده خدمت غیرتی صوڭره كی ییللرده داها ده آرتارق دوام ایتمش و بو حال استادي بديع الزمان حضرتلريڭي فضله سیله ممنون ایتمشدر . استاد ، قسطمونی ، دڭزلی و امرطاغ دونملرنده یازدیغی پك چوق مكتوبلرده اونڭ بو غیرتلرینی افتخارله آڭلاتاجقدر .

[ ١ ] عثمانلیجه بارله لاحقه سی ، ص . ٧٠ “ كری
[ ٢ ] عثمانلیجه بارله لاحقه سی ، ص . ١٨٧ كری