بدیع الزمان حضرتلری عالم اسلامڭ اڭ قراڭلق كونلرنده بیله ” اللّٰهڭ رحمتندن امیدیڭزی كسمه يڭ “ [١] مألنده كی آیته اتّباعًا امّت محمّده ( ع ص م ) امید درسلری ویرمشدی . ١٩١١ ‘ ده شام امویه جامع نده اوقودیغی خطبه ده اسلام عالمنڭ كیری قالمه سنڭ سببلرندن بریسنڭ ، اميدسزلگڭ ایچمزده حیات بولوب دیریلمسی اولدیغنی افاده ایتمشدی .

یینه عین رساله ده ” استقبال یالڭز و یالڭز اسلامیتڭ اولاجق . و حاكم ، حقائق قرآنیه و ایمانیه اولاجق . أویله ایسه شیمدیكی قدر الهی و قسمتمزه رضی اولملی ییزكه ، بزه پارلاق بر استقبال ، اجنبیلره مشوّش بر ماضی دوشمش “ دییه رك استقباله یوڭلیك مژده لر ویرمشدی . اوڭا كوره هر قیشڭ بر بهاری ، هر كیجه نڭ بر صباحی واردی و اسلام عالمنڭ كیجه سی ده بر كون كله جك كوندوزه انقلاب ایده جكدی .

خسرو افندی ده دیگر نور طلبه لری كبی بدیع الزمان حضرتلرینڭ بو استقبال تصورینه عینًا صاحبدي . نه قدر شدّتلی ظلملر كورسلر ده بو امیدلرینی هیچ غائب ايتمديلر . طلبه لرینه رسالۀ نوردن آلدیغی ایمان درسلرینی نقل ایدن خسرو افندی دواملی امید طاغيتمقده و اونلره شویله مژده لر ويرمكديدي :

” قرداشلرم ! متأثّر اولمایڭ ! اسلامیت یر یوزینه حاكم اولاجق . اسلامیت دنیایه حاكم اولمادقجه قیامت قوپمایاجق ! اسلامیت صوڭ میوه سنی ویره جك ! أویله بر اسلامیت كله جككه بتون دنیا قطعه لر حالنده اسلاميته  داخل اولاجق . أویله بوللق اولاجقكه ، كیمسه نڭ كچیم صیقینتیسی اولمایاجق . بر زنگین زكاتنی ویره جك فقیر بولامدیغی ایچون پاره سنی دولته ویره جك ، دنیانڭ دیگر بولگه لرنده كي انسانلره كوندره جك . اسلامیت حاكم اولدیغی زمان جناب حقّ یر آلتنده كی و یر اوستنده كی خزینه لری او انسانلرڭ أمرینه ویره جكدر . بویله بر كون كله جك ، هیچ مراق ایتمه یڭ ! انسانلرڭ امیدنی كسدیگی زمانده بونلر اولاجق . “

” اللّٰه تعالی حضرتلری ، تك بر كیشی ده اولسه ، وعدينى محقّق یرینه كتيره جكدر “ دیین خسرو افندی ، نمازلرنده عالم اسلامڭ قورتولوشی ایچون اوزون اوزون دعالر ایدردی . زمان زمان بو دعالرینی طلبه لری ده دویارلردی . اڭ زیاده شویله دعا ایتدیگی ایشیتیلیردی : ” یا ربی ! فرج محمّديه يي ( محمّدي قورتولوشی ) ( ع ص م ) بزه بهالی یه صاتما ! اوجوز ویر ! لطفندن ، كرمندن ویر ! “ دیردی .

بر طلبه سی شویله آڭلاتیر :

” بر كون احمد خسرو استادمز اسلامیتڭ حاكم مطلق و مظفّر اولاجغنه دائر بزلره مژده و تبشيراتده بولونویور ایدیلر . بو عاجز قرداشڭز اختیارم خارجنده صوردم : ‘ استادم ! اگر ظاهره باقار ایسه ك چوق زور ، عجبا ناصل اولاجق ؟ ‘ مبارك استادمز ایضاح بیوردیلر :

‘ باق قرداشم ؛ دوشونكه كوزیمزڭ اوڭنده غایت دوز بر صحرا وار ، او صحرانڭ اورته سنده بر تك آغاچ وار ، او آغاجڭ داللرندن بریسنه بر توی ویا بر قیل طاقیلمش ، روزگار او قدر شدّتلی اسييوركه او توی كندی اراده سیله ‘ بن بو روزگارڭ شدتندن هیچ قيپيردامادن طوراجغم ! ‘ دیسه حكمی نه در ، طورابيليرمي ؟ ‘ طوغری بن ، ‘ خیر افندیم طوراماز ! ‘ دیینجه استادمز ؛ ‘ جناب حقڭ ارادۀ كلیه سی قارشوسنده ارض أوزرنده درت ميلياردن فضله انسانڭ ارادۀ جزئيه لرينڭ او توی پارچه سی قدر دخی حكمی یوقدر . جناب حقّ ایسترسه و حكمتی اقتضا ایدرسه بر آن رحمت نظری ایله باقسه او درت میلیار انسانڭ هپسی برر عدو أ كافر اولسه لر بیله او رحمت نظریله باقدیغی آن او انسانلرڭ هپسی ایمانڭ اڭ كامل درجه سنه چیقابیلیر . “

خسرو افندی ، طلبه لرینه استقبال ایله ایلگیلی امید ویرمكله برابر ، استقبالده كی كوزل كونلره لیاقت قزانمق كركديگني ده دواملی افاده ایدییوردی . بونڭ ایچون بر آن أوّل كندیلرینی رسالۀ نوردن یتیشدیرمه لری كركديگني ، چوق چالیشمه نڭ الزم اولدیغنی ، شیمدی چاليشمايانلرڭ استقبالده چوق پشمان اولاجقلرینی خبر ویرییوردی . اوڭا كوره هركس كندی وظیفه سنی یاپارسه جناب حقّ عنایتنی اسيرگه مزدي . حتّی طلبه لرینڭ مختلف زمانلرده كی صورولرینه قارشیلق ، چكیلن صیقینتیلری ، معروض قالينان ظلملری كوستره رك عادتا پیغمبریمزڭ ( ع ص م ) مكّه دورينڭ بر نمونه سنڭ ياشانمقده اولدیغنی سویله مشدی . كذا ، بر صحبتنده ده آخرزمانده كله جك اولان شخصن وظیفه لرندن برنجی وظيفه سي اولان ایمان تحقیقیی یی تأسیس ایتمك وظیفه سنڭ حالاً دوام ایتمكده اولدیغنی بيلديرمشديكه ، بو وظیفه اڭ مشقّتلی ، اڭ اوزون و اڭ زور اولانيدي .

رسالۀ نوردن آلینان درسلره بنأً نور طلبه لری بيلييورلرديكه قولی دعا ایله برابر فعلي دعا دە ياپيلمليدي . ایمان و قرآن دعواسنه صاحب چیقاجق قوتلی اللر يتيشديريلمليدي و خلقڭ ذاتاً جوهرنده بولونان اسلامڭ حقیقتلری ، یڭیدن صارصیلماز بر شكلده احیا ايديلمليدي . هم قولون وظيفه سي آیری ، اللّٰهڭ وظيفه سي آيريدي و نور طلبه لری وظيفۀ الهيه يه قاريشمامه لري كركديگني غایت ایی بیلییورلردی .

[ ١ ] زمر سوره سی ، ٥٤ . آیت كری