بدیع الزمان حضرتلرینه عمرینڭ صوڭ اون ییلی ایچنده تام بر صداقتله خدمت ایدن زبیر آغابگ كنچ یاشده وفات ایتمزدن برقاچ آی أوّل خسرو افندی یه یازمش اولدیغی بر مكتوبده اونڭ نور جامعه سنڭ باشڭده كی وظيفه دارلغڭه تماس ایدرك شو سطرلری قلمه آلمشدر :

” چوق مبارك و چوق عزیز و سوگیلی آغابگم افندیم !

كمال حرمت ، تعظيمله اللریڭزدن أوپر ، نورڭ غایت كڭیش دائره لرده كي فتوحات و نشریات بايراميله برابر ادراك ایتدیگڭز مبارك قربان بايرامڭزی روحی جانمله تبریك ایدر ، مقبول و مستجاب دعالریڭزه هر كون ایچون داخل ایتمه ڭزی دیلرم . ( … )

جناب حقدن سز آغابگمز افندیمزه اوزون عمرلر ديلرم. نور جامعه سنڭ باشنده داها چوق اوزون سنه لر بولونمه ڭزی ، بو مقدّس خدمتده ابدیًا موفّق و پایدار اولمه ڭزی نیاز ایدرم .

معزّز افندیم ! بو بیچاره و چوق حقیر و چوق قصورلی قرداشڭزه دعا ایتدیگڭزی عزیر قرداشمزدن دوینجه دنیالر بنم اولمش كبی ممنون اولدم . جگرلرمدن ، قلبدن ، معده دن ، روماتيزمه دن ، صفرا كیسه سندن و سیڭیرلردن او قدر خسته اولویورمكه ، كونلريمڭ همن هپسی یاتمقله كچییور . بویله خدمتسز ، بویله بوش بوشنه عمر كچیرمك بڭا چوق آغیر كلییور . ئولومی چوق ایسته دم و ایسته یورم . بویله خدمتسز بر حالده یاشامقدنسه أولمك داها اولادر دییورم . هم بویله چوق الملی و چوق عذابلي و صیقینتیلی بر حیاتده اولمام ، هم ده سزه بر راحتسزلق ويرمملري ایچون چوق احتیاطلی اولمام یوزندن كرك زیارتڭزده ، كرك مكتوبله ارض احترامده بولونمقده قصورلرم اولدی . بنی حلال ایدیڭز . چونكه استادمزڭ آخرته تشريفندن صوڭره بر چوق خصوصلرده اولدیغی كبی سزدن ده ( سزڭ حقڭزده دە) چوق صورو سؤال ایتدیلر . تهديدلرله ، شدتله بر شیلر سويلتمه يه چالیشدیلر . بالخاصّه نور طلبه لرينڭ سزڭ حقڭزده اولان قناعت و باغليلقلريني سويلتمه يه چالیشدیلر . [١] الحمدلله موفّق اولامدیلر . بنی اوزون زمان پولیس اكيپلري ژیپله تعقیب ایتدیلر . حالا دە یینه بوش بيراقمييورلر . فقط اسكیسی قدر دگل . ایشته بو سببلردن سزه مكتوب دخی یازامدم . قصوریمی عفو بویورڭ . ( … ) حرمتله ال و آیاقلریڭزدن أوپر دعالریڭزی رجا ایدرم افندیم .

ال باقي هوالباقی چوق قصورلی و علیل ( خسته ) ذلیل قرداشڭز زبیر “ [٢]

زبیر كوندوزآلپڭ خسرو أفندی یی نور جامعه سينڭ باشنده اولارق طارف ایتدیگی مكتوبی :

زبیر كوندوزالپڭ مكتوبی ١

زبیر كوندوزالپڭ مكتوبی ١

زبیر كوندوزالپڭ مكتوبی ٢

زبیر كوندوزالپڭ مكتوبی ٢

زبیر كوندوزالپڭ مكتوبی ٣

زبیر كوندوزالپڭ مكتوبی ٣

زبیر كوندوزالپڭ مكتوبی ٤

زبیر كوندوزالپڭ مكتوبی ٤

[ ١ ] زبیر آغابگڭ بو افاده لری ، رسالۀ نورڭ كیزلی دوشمانلرینڭ نور طلبه لريڭي خسرو افندیدن قوپارمق ایچون ناصل پلانلی بر حركت ایچریسنده اولدقلرینی آچیقجه كوسترمكده در كری
[ ٢ ] خیرات وقفی آرشيوي كری