بدیع الزمان حضرتلرینڭ وفاتندن صوڭره رسالۀ نور خدمتنڭ بيته جگني ، یوق اولاجغنی ویا تمامًا روطه سندن چیقاجغنی ظن ایدنلر ياڭيلمشلردي . زیرا باشده اسپارطه اولمق أوزره آناطولینڭ هر یرنده رسالۀ نورلر كوڭللری فتح ایتمه یه ، قلبلره و عقللره قرآنڭ نورني نقش ايتمه يه دوام ایدییوردی . خسرو افندی بتون صیقینتیلره ، باصقيلره ، اهانتلره میدان اوقویارق اوموزلرینه احسان الٰهی طرفندن قونولان وظیفه سنی ایفا ایدییوردی . ذاتاً سوه سوه بدلنه أولمك ایسته دیگی استادي بديع الزمان حضرتلری ، اونڭ بو أوستون درایت و فداكارلغنى دائما تقدیر ایتمش و اوڭا رسالۀ نورلری تصحیح‘ ، ‘ ‘ توزیع ، ‘ ‘ تدبیر ، ‘ مخابره و نو رلرڭ نشر و يتيشديريلمسي نقطه لرنده كي خدمتلرینی آلقيشلامشدى . بو وظيفه لريني حضرت استادڭ وفاتندن صوڭره دە اكسیكسز دوام ایتدیرن خسرو افندی ، شیمدی بتون همّت و مساعيسني استاد بدیع الزمانڭ تعبيريله كنچ سعیدلرڭ يتيشديريلمه سنه تكثیف ایدییوردی .

أوڭجه دن اولدیغی كبی حضرت استادڭ وفاتندن صوڭره دە داها چوق كنچ نسللر ایمان و قرآن دعواسنه صاحب چيقييورلردي . خسرو افندی ده بو كنچ نسللرڭ أللرندن طوتویور و اونلره رسالۀ نور شعورینی استادندن آلدیغی طرز ایله أوگرتييوردى . بدیع الزمان حضرتلری قسطمونیدن یازدیغی بر مكتوبنده خسرو أفندینڭ یتیشدیردیگی كنچ طلبه لرله افتخار ایتدیگنی ، ” اسپارطه حوالیسنده یوزر كنچ سعیدلر و خسرولر یتیشمشلر . بو اختیار و ضعیف سعید ، دنیادن كمال استراحت قلب ایله وداع ایتمگه حاضردر “ [١] دییه رك افاده ایتمشدی .

یڭی آچیلان بو نور مدرسه لرنده ، طلبه لر أوڭجه قرآن كریم اوقومه سنی ، داها صوڭره قرآن حرفلریله اوقویوب یازمە یی أوگرنييورلردي . رسالۀ نور تعليمي ‘ بسم اللّٰهڭ سرینڭ و معناسنڭ ایضاح ایدیلدیگی برنجی سوز ایله باشلاردی . طلبه لر ایلك أوڭجه برنجی سوزي هم اوقورلر هم یازارلر هم ده ازبر ایدرلردی . خسرو افندی برنجی سوزڭ فوق العاده قیمتنی ؛ ” رسالۀ نور كلياتينڭ بر نوع فهرستیدر . چوق حقيقتلر قیصه جه ایچنده در . برنجی سوزي اوقو ، آڭلارسه ڭ كافی كلیر . “ [٢] جمله لریله افاده ایدردی .

برنجی سوزدن صوڭره ايسه بش رساله آديله ترتیب اولونان رساله لر تعلیم ایدیلیردی . برنجی سوز و یازی مكتوبی ایله باشلایان بو درلمەده پك چوق أهمیتی بولونان و خسرو افندی طرفندن خصوصًا سچیلمش اولان شو بش رساله بولونور : ٢٠ . مكتوبڭ ایكنجی مقامی ( اوننجی حجّت ايمانيه ) ، ٢١ . لمعه ( اخلاص رساله سی ) ، ٢٣ . لمعه ( طبیعت رساله سی ) ، حشر رساله سنڭ ٩ . حقیقتی ( آلتنجی حجّت ايمانيه ) ، ١٩ . سوز ( رشحه لر رساله سی ) . بو رساله لر ، توحید ، پیغمبرلك ، حشر ، اخلاص كبی اڭ اهمّیتلی موضوعلری ایچنه آلان ، بر نوع رسالۀ نورڭ خلاصه سی اولابیله جك رساله لردر .

طلبه لرڭ بش رساله دن یاپدقلری ازبرلريني خسرو افندی زمان زمان بالذّات كندیسی دیڭلر ، یازدیغی اثرلره دعالر یازار ، توصيه لرده بولونوردی . آیریجه نور طلبه لرينڭ رسالۀ نوري داها قولای آڭلایابیلمه لری ، كلمه خزنه لريني كليشديره بيلمه لري ایچون حاضرلاتديغي ١٢٠٠ كلمه لك لغاتي اونلره ازبرلتديرردي .

طلبه لرینی شوقلنديرمك ایچون زمان زمان شویله دیردی :

سز أویله بر زمانده كلدیڭزكه سفره قورولمش ، ییمك حاضر ؛ سزه قاشيغي آلوب بسم الله  ده يوب ییمك دوشدی . دنیا قورولالی سزڭ كبی آز عملله چوق ثواب قزانان پك نادردر . جناب حقّ سزی بوراده دگل ده روسیه ده دنیایه كتيرسه يدي ، ایمان نوریله شرفلنديرمسه يدي حالڭز نیجه اولوردی ؟ اسلام دیارنده دنیایه كتیرمش ، اسلامیتله شرفلنديرمش ، ایمان و قرآن دعواسیله شرفلنديرمش . سز ده چالیشوب شكر ایتمه لیسڭز ! “ [٣]

بو طلبه لر هم قرآن اوگرنییور ، هم رسالۀ نوردن يتيشييور هم ده قرآن خطنی اوقویوب یازمەیی اوگرنوب تام بر نور طلبه سی اولارق ایمان خدمتنه قوشويورلردي .

[ ١ ] عثمانلیجه قسطمونی لاحقه سی ، ص . ١٢٥ كری
[ ٢ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٣ ] خیرات وقفی آرشيوي كری