دموقرات پارتينڭ اقتدارده اولدیغی ١٩٥٠ ایله ٦٠ ییللری آراسنده نور طلبه لری اوزرنده كی باصقی و تعقيبلر صوڭه ايرمسه ده قسمي بر راحتلامه اولمشدی . بونڭ بر نتیجه سی اولارق ١٩٥٦ ‘ دە سكز سنه در دوام ایتمكده اولان آفیون محكمه سندن قرار چیقمش و نور رساله لرنده هر هانگی بر صوچ بولونمدیغنه دائر برائت قراری ویریلمشدی . و بو قرارڭ آردندن او كونه قدر خطّ قرآنله یازیلمش اولان رساله لر لاتین حرفلرینه چوریله رك مطبعه لرده باصيلمه يه باشلانمشدي .

حضرت استادڭ تعبيريله بر فجر كاذب اولان بو یالانجی آيدينلانمه دوری فضله سورمدی . بدیع الزمان حضرتلرینڭ وفاتندن ایكی آی صوڭره ، ٢٧ مایس ١٩٦٠ ‘ دە عسكری بر ضربه اولدی . یوقاریده ذكر ایدیلدیگی كبی ، مملكتده باشلاتيلان عمومی بر باصقی و سيڭديرمه هواسنڭ نتیجه سنده بر قسم نور طلبه لری ده طوتوقلانارق حپسخانه لره آلیندی . بو منحوس ضربه يله ، ١٩٥٠ صوڭره سی باشلایان قسمي آيدينلانمه دوری صوڭه ایردی و مملكت أوڭجه كی قراڭلق دونملرينه یڭیدن دونديرولدي . بو دونمده خسرو افندی ده ، أوڭجه أوچ آی اسپارطه ده حبس ايديله رك طوتوقلی اولارق يارغيلانمش ، آردندن ١٩٦٢ ‘ ده برائت ایدنجه یه قدر محكمه لرله باصقی آلتنده طوتولمشدي .

حضرت استادڭ وفاتنڭ همن آردندن كلن بو ظلم دوری ، نور خدمتلرينده جدّی طوراقلامه و قاریشیقلقلره سبب اولدی . طلبه لرڭ بر قسمی حپسلره آتیلدی ، كیمی ده فعالیتلرینی ياواشلاتوب كیزله مك طورومنده قالدیلر . بو قراڭلق و پوصلی هواده زندقه جریانی دە ییللردر حاضرلادقلري پلانی دوره یه صوقدیلر . حضرت استادڭ تعبيريله ” خارچدن قاریشان كیزلی پارماقلر “ [١] واسطه سیله ، خسرو أفندینڭ وظيفه دارلغي علیهنده داها أوڭجه لری پرده آلتندن يايدقلري دیدی قودی و فيصيلتيلري آرتیق آچیقدن آچیغه نشره باشلادیلر . قلبلرده كی سوگی و باغلیلق دویغولرینڭ یرینی شبهه و تردّدلر آلمغه باشلامشدی . حالبوكه بدیع الزمان حضرتلری ، ” خسرو كبی بر نور قهرمانندن ، بنم یرمده و نورڭ شخص معنویسنڭ چوق اهمّیتلی بر ممثلی اولمه سندن هیچ بر جهتله كوجنمه مك الزمدر ( چوق لازمدر ) . “ [٢] دییه طلبه لرندن ، هیچ تردّدسز و حسیاتلرینی قاریشدیرمادن خسرو أفندی یی كندی یرنده قبول ایتمه لرینی ایسته مشدی .

بو فتنه لرڭ نتیجه سنده ، خسرو أفندینڭ اطرافنده حلقه لانمسي كركن بعض كیمسه لر ، كندی باشلرینه حركت ایتمگه و بدیع الزمان حضرتلرینڭ صاغلغنده ” استاد ثانیمز “ دییوب حرمتله اطاعت ایتدكلری خسرو أفندینڭ سوزلرینی دیڭله مه مه یه باشلادیلر . حالبوكه حضرت استادڭ اورفه ده روحی رحمنه  پرواز ایتدكدن صوڭره ، جماعتڭ شخص معنويسنده كي قوۀ معنویه یی طاغیتمامق و حضرت استادڭ روحانيتنى ممنون ایدوب اینجیتمه مك ایچون اونلردن بكلنن حركت ، برلك ، برابرلك ، اخوّت و تساند ایچنده ال اله ویروب ، اخلاص دستورلرينه رعایت ایدرك بر بتون حالنده خسرو افندی اطرافنده طوپلانمه لريدي . زیرا ربمز قرآنده ، ” هپ برلكده اللّٰهڭ ایپنه صیم صیقی صاريلڭ و پارچه لانمایڭ ! [٣] آیتیله مؤمنلره برلك اولمغی و طاغيلمامه يي امر ایتدیگی كبی ، ” ای ایمان ایدنلر ! اللّٰهه  اطاعت ایدڭ ؛ پیغمبره و سزدن اولان امر صاحبلرینه ( اداره جيلريڭزه ) ده اطاعت ایدڭ ! “ [٤] آیتیله ده بتون مؤمنلره باشلرنده كی اداره جيلره اطاعتی امر ايتمكده يدي .

حضرت استاد حياتده يكن ، خسرو افندی حقّنده طلبه لرینه ، ” هم بو خسروڭ قلمی كبی ؛ فكری ، قلبی ده او نسبتده خارقه دییه بیلیرز . رسالۀ نوره  قارشي ارتباط ( باغلیلق ) و اشتیاقی و قناعتی كیتدكجه ترقّی و انكشاف ایدییور . هیچ بر حادثه اونی صارصمییور ، فتور ویرمییور . “ [٥] ” مبارك خسروڭ رسالت النّور حقّنده كرامتلی و دقّتلی و اصابتلی و كسكین نظری طوغریدر . “ [٦] ” خسرو ، مناسب كورمدیگی قسمی تعدیل ، تبدیل ، اصلاح ایده بیلیر . “ [٧] ” اوت قرداشم ، … سزڭ كبی چرخلردن مركّب اولان ( میدانه كلن ) بر جماعت مباركه ایچنده اڭ خاص و اڭ یوكسك مرتبه یه كاتب تعیین ایدیلدیگنه او رؤیا بشارت ویردیگی كبی ، بز ده بشارت ایدییورز . “ [٨] ” باشده خسرو اولارق او اركانلرڭ هیچ بر حركتنی تنقید ایتمه مك و كمال اخلاص و صمیمیت ایله اونلره تساند ( يارديملاشمه ) و تام قرداش اولمق لازمدر … “ [٩] كبی چوق بيانلرله خسرو أفندینڭ یوكسك موقعنه اشارتلر ایتمش و اونلری خسرو افندی ایله اوموز اوموزه ویروب تساند حالنده اولمایا دعوت ایتمشدی .

هر جهتله مؤمنلره رهبر اولان رسول اكرمڭ ( ع ص م ) آخرته ارتحالندن صوڭره ، داها جسد مباركلري دفن ايديلمدن ، اصحاب كرامڭ ( ر ض ) كندیلرینه بر باش سچمه يي اڭ مهم بر مسئله اولارق تلقّی ایدوب ، درحال حضرت ابوبكرە ( ر ض ) تابع اولوب اونڭ اطرافنده طوپلانمه لری ، مسلمانلرڭ طاغيلاجغني ظن ایدن داخلده كی منافقلرله خارجده كی دوشمانلری شاشقينه چويرمشدي . اسلام امتی ایچون ایسه ، اونلرڭ بو غیرتی تاریخ بوینجه رهبر ايدينيلن دائمی بر عبرت لوحه سی اولمشدی .

فقط مع الاسف ، حضرت استادڭ وفاتندن صوڭره بعض كیمسه لر ، چوق جهتلرله عصر سعادته بڭزه ین بو آخرزمانده ، بدیع الزمانڭ تعبيريله صحابه مسلگنی دوام ایتدیرن نور خدمتنده ، صحابه لرڭ كوستردیگی بو غیرته ترس طورلر ایچریسنه كیردیلر و بر لیدر اطرافنده طوپلانمدقلري كبی بونڭ قارشوسنه دە كچدیلر . استاد حضرتلرینڭ خسرو افندی حقنده كی ، بتون وصیت و اشارتلرینی و فعلاً اونی اوڭه چیقارمش اولماسنی بر طرفه بیراقارق باشڭه بویروق طورلر سرگيله مه يه باشلادیلر . أوسته لك زمانله ‘ بدیع الزمان حضرتلرینڭ كندندن صوڭره یرینه كیمسه یی اشارت ایتمه دیگی و نور جماعتنڭ باشی اولمایان بر شخص معنوی اولارق دوام ایده جگي‘ كبی تمامًا خلاف حقیقت ، نور كلياتنە مخالف ، عادت اللّٰه قانونلرینه ، سنّت سنيه يه و بتون اسلام كله نگنه ضد و جهان شمول بر دعواسی بولونان نور جماعتني بولوب پارچه لامه استدعادي طاشییان غایت عجیب بر صاوونمه ایچنه كیردیلر . كویا بو صاوونمه يله یاپدقلری دهشتلی خطایی أورت باص ایده جكلرینی ظنّ ايدييورلردي . حالبوكه نور مكتب عرفانینڭ مديرسز ، مدرسة الزهرا نڭ ‘ ‘ استادسز ، نور اوردوسنڭ قوماندانسز قالمسی نه ممكندي ! ذاتاً چوق كچمدن خسرو أفندی یی قوماندان و استاد اولارق قبول ایتمه ینلرڭ هر برینڭ كندیلرینڭ برر قوماندان و استاد طوری ایچریسنه كیردكلری كوروله جكدي !

حالبوكه حضرت استاد ، رسالۀ نورڭ كیزلی دوشمانلرینڭ خسرو افندی عليهدارلغي پلانلرینی تام زماننده كورمش و بوڭا قارشی نور طلبه لريڭي شعاعلر مجموعه سينده كچن غایت شدّتلی و تهدیدكار شو جمله لرله ایقاظ ایتمشدی :

” كیزلی دوشمانلریمز ایكی پلانی تعقیب ایدییورلر . بری بنی اهانتلرله چوروتمك ؛ ایكنجیسی ، مابينمزه بر صوغوقلق ويرمكدر. باشده خسرو علیهنده بر تنقید و اعتراض و كوجنمك ایله بزی بربریمزدن آييرمقدر. بن سزه اعلان ایدرمكه ؛ خسروڭ بیڭ قصوری اولسه بن اونڭ علیهنده بولونمقدن قورقارم . چونكه شیمدی اونڭ علیهنده بولونمق ، طوغریدن طوغری یه رسالۀ نور علیهنده و بنم علیهمده و بزی پریشان ایدنلرڭ لهنده بر عظیم خیانتدر . “ [١٠]

بتون بو اولانلر كوسترييوردیكه ، حضرت استادڭ طلبه لرینی اون بر سنه اولندن ایقاظ ایتدیگی زندقه نڭ دهشتلی پلانی ، شیمدی تام اولارق فعلياتده ایدی و ‘ خسرو افندي‘ علیهنده چوق سیستملی بر قره لامه قامپانيه سي باشلاتيلمشدي . دوست صورتنده جماعت ایچنه صیزان آدملری واسطه سیله يايدقلري تنقيدلر خيزله یاییلییور ، اڭ صاغلام و دیك طورمسی كركن انسانلری بیله تأثیر آلتنه آلییوردی . نورڭ دوشمانلرینڭ اون سنه در پرده آلتندن دوام ایتدیردكلری بو پلان ، بدیع الزمان حضرتلری ایچون أویله یاقین و جدّی بر تهلكه ایدیكه ، صرف بو سببله چوق مشتاق اولدیغی آخرته چابوق كیتمك ایسته مه مش ، سوء قصدلره قارشی تدبيرلريني آرتديرمشدي . بتون اندیشه سی وفاتندن صوڭره باشلاتيلاجق افترا قامپانيه لريله طلبه لری آراسنده كی برلك و برابرلگڭ طاغيتيلمه سيدي . شویله دییوردی :

” كرچه خاص قرداشلرم هربریسی مكمّل بر سعید حكمنده نوره  صاحبدرلر . فقط اخلاصدن صوڭره اڭ بویوك قوتمز تساندده بولوندیغندن و مشربلرڭ اختلافیله - حپسده ( آفیونده ) اولدیغی كبی - بر درجه تساند قوتی صارصيلمسيله ، خدمت نوريه يه بویوك بر ضرر كلمسی احتمالنه بنأً ؛ بو بیچاره اختیار خسته حیاتم ، تا ( تكثیر ماكينه سندن ) لمعه لر ، سوزلر مجموعه سی دە چیقنجه یه قدر و قورقاقلق و قیصقانچلق طماریله خواجه لری نورلردن أوركوتمك بلاسی دفع اولنجه یه قدر و تساند تام محكملشنجه يه قدر ، او حیاتمی محافظه یه بر مجبوریت حس ایدییورم … فقط حيات اجتماعي يه ده چوق تجربه لرله ماهیتی بیلینمه ین ، بنم وارثلرم كنچ سعيدلرڭ بر قسمنی نورڭ ضررینه افترالرله چوروته بيليرلر دییه او تلاشدن بو اهمّیتسز حیاتمی اهمیتله محافظه یه چالیشییورم . “ [١١ ]

حضرت استاد ، خسرو أفندینڭ رسالۀ نورڭ نشرنده ، بو بویوك ایمان خدمتنڭ تأسيسنده و توافقلی قرآني يازمقده كي موفّقيتلريني دواملی صورتده و دفعه لرجه یاد ایدرك اونڭ نور خدمتندەكي ممتاز موقعنی هر وسیله یله افاده ایتمش و داها حیاتده ایكن پك چوق وظيفه لري كندیسنه یاپدیرمقله فعلاً خسرو أفندی یی اوڭه چيقارمشدي . بوندن طولایی بتون يورتدن بر قسم نور طلبه لری استادلرینڭ بو امر و اشارتلرینه جانی كوڭلدن اتّباع ایتمشلر ، خسرو افندی یه صايغيده ، حرمتده قصور ایتمه مشلردی . زیرا اونڭ بدیع الزمان حضرتلرینڭ مطلق وكیلی و خير الخلفي اولدیغنی قطعي صورتده آڭلامشلردی .

آنجق كیزلی قومیته لر ، تورلی تورلی دسيسه لرله ، فتنه لرله انسانلری آلداتمقدن و آصلسز افترالرله خسرو أفندینڭ علیهنه كچيرمكدن و اوندن قوپارمقدن كیری طورمديلر . توركيه نڭ توم بولگه لرنده كیزلی آدملری واسطه سیله سیڭسی فعاليتلر دوزنلندي . ولایت ولایت كزه رك ، مدرسه مدرسه طولاشارق صافی ذهنلر بولانديريلدي . ‘ كیزلی دوشمان لرڭ‘ پلانی غایت آچيقدي . خسرو افندی افترالرله چوروتوله رك انسانلر اطرافندن قوپاریلاجق حضرت استادڭ خبر ویردیگی كبی طلبه لر آراسنه بر صوغوقلق ويريله جكدي ! نهائی هدفلری ایسه ، انسانلری رسالۀ نورڭ اساسلرندن اوزاقلاشدیرماق ، صوڭ دورڭ بو بویوك قرآن خدمتنی امحا ایتمكدی . دینسزلك قومیته سنڭ پرده آرقه سنده كی بو دهشتلی پلاننی كوره مه ین ، یا دە كورمك ایسته مه ین بر قسم غافللر ده مع الاسف بو فتنه لره آلت اولارق پك چوق افترا و سوء ظنلرڭ ناشری اولدیلر .

حالبوكه خسرو أفندینڭ اڭ بویوك غایه سی ، بو ملتڭ ایماننڭ قورتولمسی ایچون رسالۀ نورڭ نشری و خدمتيدي . حضرت استادڭ صاغلغنده بو غایه اوغرینه اڭ بویوك فداكارلقلری یاپمش و عمرینڭ صوڭنه قدر دە رسالۀ نور مسلگندن اڭ اوفاق بر تعویض ويرممشدي ! خسرو أفندینڭ علیهنه كچن بعض كیمسه لر ایسه ، دین دوشمانلرینڭ اویوننه كله رك اونی اڭ یاقیشیقسز ادّعالرله قره لايوب اطاعتسزلكلرنده كي بویوك قباحتی بو يولله كیزله مگه چالیشدیلر .

خسرو افندی تام أوچ سنه بوینجه آیری باش چكن بو كبی كیمسه لرڭ خطالی طورلريني ترك ایتمه لری ایچون بكله دی . بو یاڭلیش كیدیشاته صوڭ ویرمه لرینی ایسته دی . چوق كچمدن بو باشي بوزوقلغڭ آجی نتیجه لری ده كورولمگه باشلاندی . خسرو افندی یه مخالفت ایدنلر رسالۀ نور خدمتنە ضرر ویره جك یاڭلیشلقلر ایچنه كیرمگه باشلادیلر . حضرت استادڭ اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالسِّيَاسَةِ ” شيطاندن و سیاستدن اللّٰهه  صيغينيرم “ و ” رسالۀ نورڭ باشده سیاست و منفعت اولارق هیچ بر شیئه آلت ایدیلمه مسی “ كبی آپ آچیق ايقاظلري بر طرفه بيراقيلارق ، ( كونمزه قدر پك چوق اهل ایمانڭ رسالۀ نوره  كوسه رك محروم قالمه سنه سبب اولان بویوك بر ياڭليشله ) بعض مفسد سیاسی جریانلره اوزون سنه لر بوینجه آلت اولدیلر .

بعض منفعتپرست كیمسه لر ده قونترولسز بر شكلده رسالۀ نور أوزرندن زنگین اولمه نڭ پشنده قوشويورلردي . حالبوكه حضرت استاد ، ١٩٤٤ ییلنده دڭزلی حبسنديكن یازدیغی بر مكتوبده ، ” یڭی طلبه لردن بر قسم ذاتلرڭ سر اخلاصه موافق اولمایان دنیا جهتنی ده رسالۀ نور ایله آرزو ایتمه سندن … “ [١٢] جمله لریله صانكه بو كونلره تا او زماندن اشارت ایتمش و رسالۀ نور ایله مادی منفعت قزانمغه چالیشمه نڭ رسالۀ نور طلبه لرينڭ اڭ مهم خدمت اساسلری اولان اخلاص سرینه ضد اولدیغنی اعلان ایتمشدی .

یینه عین كیمسه لر طرفندن رسالۀ نورڭ اڭ مهم خدمتلرندن بری اولان ” قرآن یازیسنی محافظه خدمتی “ غریب بهانه لر ایلری سورولرك ترك ایدیلییور ، حتی علیهنه كجيلييوردي . حالبوكه بدیع الزمان حضرتلری ، قرآن یازیسنی محافظه خدمتنی ایمان خدمتی ایله برلكده ذكر ایدرك ، ” رسالۀ نور زندقه یه قارشی حقائق ايمانيه يي محافظه یه چالیشمسی كبی ، بدعته قارشی دە حروف و خطّ قرآني ( قرآن یازیسی و حرفلرینی ) محافظه ایتمك بر وظيفه سيدر [١٣] كبی چوق بيانلرله رسالۀ نور خدمتني قرآن یازیسی تملی أوزرینه بنا ایتمش و یڭی یازی یه ، آنجق ” ضرورت مقداری “ صينيريله مساعده ایتمشدی . فقط خسرو افندی یه مخالفت ایدنلر او درجه بو صینیری آشمشلرديكه ، یڭی حرفلر اساس یاپیلمش ، قرآن يازيس ی ضرورت مقدارینڭ بیله كريسنه دوشورولمشدي .

خسرو افندی صوڭنده ، نفس و حسیاتنه مغلوب اولان ، زندقه قوميته لرينڭ پلانلرینی فرق ایده مه یوب سوز دیڭله مه ین ، ویردكلری سوزلری طوتمایان ، خدمتڭ اڭ تمل أساسلرینه مخالفت ایدرك رسالۀ نوره  جدّي ضررلر ویرمگه باشلایان بو كبی كیمسه لردن امیدنی كسدی و اونلره قاپوسنی قپادی . مع الاسف او كبی كیمسه لر رسالۀ نور مسلگنه تمامًا ضد بو حركتلريله نور دائره سينده كي آیریلغی باشلاتمش اولدیلر . زمان ایچریسنده كندی ایچلرنده ده پك چوق تفرقه لر یاشایارق متعدّد غروبلره آیریلدیلر .

احمد خسرو افندی بو الم ویریجی وضعیت قارشوسنده یڭی طلبه لر یتیشدیرمگه قرار ویردی . اطرافنه طوپلانان و ” اوچنجی فیلیز “ آدینی ویردیگی بو كنچ طلبه لریله برلكده ، رسالۀ نور خدمتنی یڭی نسللره آصلنه اویغون بر شكلده اولاشدیرمق ایچون بویوك بر غیرتله چالیشمغه باشلادی و اللّٰهڭ لطفیله بوڭا موفّق دە اولدی .

[ ١ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٥٥١ كری
[ ٢ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٥٤٣ كری
[ ٣ ] آل عمران سوره سی ، ١٠٣ . آیت . كری
[ ٤ ] نسا سوره سی ، ٥٩ . آیت كری
[ ٥ ] عثمانلیجه قسطمونی لاحقه سی ، ص . ١٣٧ كری
[ ٦ ] عثمانلیجه قسطمونی لاحقه سی ، ص . ٦٧ كری
[ ٧ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٦٠٢ كری
[ ٨ ] عثمانلیجه بارله لاحقه سی ، ص . ٦٤ كری
[ ٩ ] امرطاغ لاحقه سی - ٢ ، ص . ٤٦ كری
[ ١٠ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٥٤٦ كری
[ ١١ ] امرطاغ لاحقه سی - ٢ ، ص . ١٤ كری
[ ١٢ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٣٦٤ كری
[ ١٣ ] عثمانلیجه قسطمونی لاحقه سی ، ص . ٢٥ كری