خسرو افندی صحبتلرنده ، رسالۀ نورڭ قیمت و أهمیتی كبی ، بدیع الزمان حضرتلرینڭ یوكسك معنوی مقامی و یاپدیغی خدمتڭ فوق العاده ا همیتنە ده صیقجه تماسلرده بولونوردی . استادنه اولان سوگی و حرمتنى صحبتلرنده صيقلقله دیله كتیرن خسرو افندی ، بدیع الزمان حضرتلريندن بحث ایدركن بویوك بر حرمت و محبّت ایچریسنده دائما ” حضرت استاد “ ویا ” سوگیلی استادمز “ دییه آڭاردي. صحبتنده بولونان طلبه لرینڭ بدیع الزمان حضرتلرینڭ معنوی بیوكلگنی ایی آڭلامه لری ایچون اونلره ايضاحلرده بولونوردي. بر دفعه سنده حضرت استادڭ علمی یوكسكلگنی ، **” استاد بدیع الزمان أویله یوكسك بر علمه صاحبدي كه علمنڭ اوچده برینی انسانلرله پايلاشدي . اوچده ایكیسی ایسه مخاطبی اولمادیغندن كندیله برلكده آخرته كیتدی “ [١] دییه افاده ایتدی .

باشقه بر صحبتنده ایلری كلن طلبه لرینه ، ” بدیع الزمان حضرتلرینڭ معنوی مقامی حقّنده ناصل دوشونويورسڭز ؟ “ دییه صوردی . اونلردن كیمیسی ، اڭ بویوك مجدددر ، كیمیسی ده عصرلردر كلمسی بكله نیلن اڭ بویوك كلام عالمیدر كبی جوابلر ویردیلر . بونڭ أوزرینه خسرو افندی كندی قناعتنی هیبتلی بر اسلوب ایچنده شویله افاده ایتدی :

” اگر استاد بدیع الزمان حضرتلری ترتیب مخلوقات جهتیله عصر سعادتده كلمش اولسه يدي درت خليفه دن بری اولوردی . اگر درت خليفه دن بریسی بو عصرده كلمش اولسه یدی بدیع الزمان اولوردی . “ [٢]

یینه بر صحبتنده ؛ ” رسالۀ نور مهديلك مقامنڭ اڭ یوكسك درجه سندن یازدیریلمشدر “ [٣] دییه رك حضرت استادي اڭ یوكسك بر معنوی مقامده كوردیگنه رسالۀ نورلر أوزرندن اشارت ایتمشدر .

یینه بر كون صحبتنده ، بدیع الزمان حضرتلرینڭ علمی حقّنده شونلری سویله دی : ” حضرت استاد علمنی حضرت عليدن ( ر ض ) آلمشدر . علمی أویله چوق ، أویله یوكسكدركه كیمسه اوڭا یتیشه مز . “

بدیع الزمان حضرتلرینڭ وفاتیله ایلگیلی اولارق دە ” وصلتڭ اڭ طاتلی شربتيني ایچدی “ دیین خسرو افندی بتون صحبتلرنده اوتوز ییل برلكده خدمت ایتدیگی عزیز استادنى دائما پك بویوك حرمت و محبّت دویغولری ایچنده آڭاردی . بویله جه طلبه لرینی بدیع الزمان حضرتلرینه و رسالۀ نوره  قارشي بویوك بر سوگی و فداكارلق حسلریله طولدیرر ، ایمانه خدمت عشقیله يانندن آیريلمه لريني صاغلاردي . [٤]

[ ١ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٢ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٣ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٤ ] خیرات وقفی آرشيوي كری