بدیع الزمان حضرتلرینڭ ، خسرو أفندینڭ كندیسندن صوڭره خير الخلفي اولاجغنه اشارت ایدن رسالۀ نورده كي افاده لری كبی پك چوق بیانلری واردر . شیمدی ده بدیع الزمان حضرتلرینڭ ، خسرو أفندی یی كندی یرینه بر خیر الخلف اولارق بيراقديغنه دائر خسرو أفندینڭ طلبه لرینه شفاهی اولارق آڭلاتديغي روایتلره یر ویره جگز .

خسرو افندی ، حالاً حیاتده اولان یاقین طلبه لرینه بدیع الزمان حضرتلری ایله آراسنده كچن شو كوروشمه یی چوق دفعه لر آڭلاتمشدر :

” بدیع الزمان حضرتلری ، بنم قالدیغم بو اوه كلوب ، یوقاری قاتە چیقمشدی . یاز اورته سيدي . یڭی چیقان چكردكسز أوزوملردن آلديرمشدم . ‘ افندیم چكردكسز أوزوم آرزو ایدر میسڭز ؟ ‘ دییه صورنجه سسسز قالدی . بن ده آرزو ایتدیگنی آڭلادم و ييقايوب كتیردم . حضرت استاد :

- اوتور قرداشم خسرو دیدی . صوڭره ؛ ‘ خسرو ! بنم وكيلم سنسڭ . ‘ بیوردیلر . داها صوڭره : ‘ شیخ عبد القادر گیلانی ( ق س ) حضرتلرینڭ قصيده سنده بڭا خطابًا كُنْ قَادِرِيَّ الْوَقْتِ ( وقتڭ عبد القادري اول ! ) بویورمسی بنم عمرمڭ ده شیخ گیلانی ( ق س ) حضرتلری كبی ٩١ سنه اولاجغنه اشارت ایدییور . [١] فقط بن پك چوق زهرلنمه لردن طولایی آخرته سكز سنه أوڭجه كيده جگم. عمريمڭ قالان سكز سنه سنی ده سڭا ویرییورم ‘ دیدی . بونڭ أوزرینه :

– استادم بن سزدن زیاده خسته یم . سزڭ يرينيزه آخرته بن كیده یم ، سز خدمتڭزه دوام ایدڭ دیدم . بدیع الزمان حضرتلری جواباً :

– خیر خسرو ، بندن صوڭره سڭا اون بش یاشنده كی دلیقانلی كبی صحّت ویریله جك بیوردیلر . “ [٢]

یینه بو كوروشمه یی تأیید ایدن باشقه بر حادثه داها خسرو افندی طرفندن نقل ایدیلمكده در . حضرت استادڭ وفاتندن قیصه بر سوره أوّل ، اسپارطه نڭ كونی باتی طرفنده كی كيرازلي دره موقعنده بر قیر كزيسنده ، یاقین خدمتنده بولونان بعض طلبه لرڭ حضورنده ، استاد بدیع الزمان ایله خسرو افندی آراسنده شو قونوشما كچر :

” ملك الموت ( أولوم ملگی ) كلسه سڭيمي آلایم ، خسرويمي آلایم ؟ ‘ دیسه ، بن اوڭا : ‘ بنی آل ، خسرو قالسين. خسرو هم بنم یرمده هم ده كندی یرنده خدمت ایتسین دیرم . “ بونڭ أوزرینه خسرو افندی حرمتله :

– ” استادم ! بن ذاتاً اوتوز بش سنه در خسته یم ! ملك الموت بنی آلسین ، سزدن أوّل بن آخرته كیده یم ، آخرتده سزی بن استقبال ایده یم ( قارشيلايايم ) “ دییه مقابله ایدر . بونڭ أوزرینه استاد بدیع الزمان :

” خیر خسرو ! قدر الهی أویله ایستر ! بن كیده جگم سن قالاجقسڭ. سن هم بنم یرمده ، هم كندی یرنده خدمت ایده جكسڭ ! “ دیر . [٣]

بدیع الزمان حضرتلرینڭ بوراده كی افاده لری عینًا داها أوڭجه سویله دیگی شو سوزلری خاطرلاتمقده و اونڭله تمامًا مطابق دوشمكده در :

” رسالۀ نورڭ قهرمانی خسرو ، بنم بدلمه أولمك و بنم یرمده خسته اولمق صمیمی و جدّی ایستییور . بن ده دیرم : تألیف زمانی دگل ، شیمدی نشر زمانیدر . سنڭ یازڭ ، بنم يازيمدن نه درجه زیاده و نشره فائده لی ایسه ، حیاتڭ دخی خدمت نوريه ده بنم بو عذابلی حیاتمدن او درجه فائده لیدر . اگر بنم المدن كلسه یدی ، حیاتمدن و صحّتمدن سزه ممنونيتله ویرردم . [٤]

خسرو افندی كبی ، رسالۀ نورڭ قهرمانی عنواننی قزانمش ، حیاتنی ملتڭ ایماننه خدمت اوغرنده فدا ایتمش ، رسالۀ نورڭ نشرنده اڭ بویوك حصه یه صاحب اولمش ، عصر سعادتدن بوكونه قدر كیمسه نڭ یازمغه موفّق اولامدیغی توافقلی خارقه بر قرآني يازمقله ممتاز قیلینمش و استاد بدیع الزمانڭ افاده سیله اخلاص سرینه تام مظهر اولمش بر ذاتڭ بدیع الزمان حضرتلرینڭ افاده لرینه مطابق یوقاریده كی بیانلری البته اڭ صاغلام ، اڭ كوگنیلیر ، اڭ معتمد روايتلردندير . رسالۀ نورده كي یازیلی بيانلره تمامًا مطابق اولان بو افاده لری ، خسرو افندی مكرّر دفعه لر درسلرنده تأیید ایتمشدر . [٥]

استاد بدیع الزمان حضرتلری ، ییللر أوڭجه اسپارطه یه كليشنڭ ایكنجی سنه سنده چوق سودیگی یگنی عبد الرحمنڭ وفاتی أوزرینه بویوك أوزونتولره قاپیلارق شویله دیمشدی :

” او ( عبد الرّحمن ) دنیاده قالسه ایدی ؛ هم دنیاده كی وظيفۀ اخرويه مڭ قوتلی بر مداری وبندن صوڭره تام یریمه كچه جك بر خير الخلف و هم ده بو دنیاده اڭ فداكار بر مدار تسلی ، بر آرقداشم اولابیلیردی و اڭ ذكی بر طلبه م ، بر مخاطب و رسالۀ نور اجزالرینڭ اڭ امین بر صاحبی و محافظی اولوردی . “ [٦]

حضرت استادڭ داها نور خدمتنە باشلاركن آرزو و نیت ایتدیگی ، كندیسندن صوڭره یرینه خیرلی بر خلف ، دعواسنی دوام ایتدیره جك بر وكیل بیراقمە دوشونجه سی ، ایشته بو شكلده اوتوز سنه صوڭره احمد خسرو أفندی یی كندی یرینه بيراقمسيله كرچكلشمش اولویوردی .

[ ١ ] ” شیخ كیلانی ( ق س ) ٩١ ییل ، استاد بدیع الزمان ایسه ٨٣ ییل ياشامشدر . آراده كی فرق سكزدر “ كری
[ ٢ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٣ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٤ ] امرطاغ لاحقه سی - ١ ، ص . ١٣٩ كری
[ ٥ ] مفصل تاريخچۀ حيات كتابنده ، خسرو افندیدن نقلله ، عین مسئله یی تأیید ایدن شو روایت یر آلمقده در : ” بن بر آرا استادمزڭ بدلنه آخرته كیتمگه دائر جدّی آرزومی كندیلرینه عرض ایتدم . استادمز خیر خیر دیدی و ” سن بندن صوڭره اون بش یگرمی سنه داها یاشایاجقسڭ و هم كندی وظيفه ڭي ، هم ده بنم وظيفه مي یاپاجقسڭ دیمشلردی . “ ( مفصل تاريخچۀ حيات ، ج . ٢ ، ص . ٨٠٣ ) كری
[ ٦ ] لمعه لر ، ص . ٢٥٦ . كری