خسرو أفندینڭ ، استاد بدیع الزمان حضرتلرینڭ خلفی اولمسی و اوندن صوڭره نور طلبه لرينڭ ایكنجی بر استادلری اولمسی حضرت استادڭ وفاتندن صوڭره اورته یه چیقمش یڭی بر طوروم دگلدی . اوزون ییللر بدیع الزمان حضرتلرینڭ اڭ بویوك یاردیمجیسی اولارق بویوك بر اخلاص ، اقتدار و فداكارلقله ایفا ایتدیگی خدمتلرڭ یاننده ، حضرت استادڭ دە خسرو أفندی یی فعلاً جماعتڭ مركزینه آلمسی اونی داها الليلي ییللرده استاد ثانی ، ایكنجی بر استاد موقعنه كتیرمشدی . كتابڭ ” خسرو أفندینڭ نور دائره سنده كی مهم وظيفه لري “ و ” خسرو أفندینڭ استاد ثانی عنوانی “ باشلقلري آلتنده بو موضوعده كركلی ايضاحلر یاپیلمشدر .

او ايضاحلردن ، خصوصًا نور طلبه لرينڭ كندیسنه ” استاد ثانیمز “ و ” ایكنجی استادم “ دییه خطاب ایتدكلرینی كوسترن بعض مكتوبلری مقام مناسبتیله بوراده تكرار ارض ایدییورز .

صفّ اول نور طلبه لريندن یعقوب جمال :Aziz, sıddık Üstad-i Sânîmiz Hüsrev Efendi!

صفّ اول نور طلبه لريندن یعقوب جمال

" عزیز ، صدّیق استاد صانعمز خسرو افندی ! ١٢ حزیران ١٩٥٢ پرشنبه كونی وظیفه ایله نازللييه كیتمشدم . . . . “

احمد نظیف چلبینڭ مكتوبندن :Çok aziz, çok mübarek Üstad-ı Sânîmiz Hüsrev Bey kardeşimize

احمد نظیف چلبینڭ مكتوبندن

" چوق عزیز ، چوق مبارك استاد صانعمز خسرو بگ قرداشمزه “

امرطاغلي جیلان چاليشقانڭ مكتوبندن :“Çok mübarek, çok sevgili ikinci Üstad’ım efendim hazretleri! İstifsar-ı hatırla (hatırını sorarak) mübarek ellerinizden ziyade hasret ve iştiyakla öperim. ... Kusurlu talebeniz Ceylan”

امرطاغلي جیلان چاليشقانڭ مكتوبندن

” چوق مبارك ، چوق سوگيلي ايكنجي استادم ا فندم حضرتلری \! استفسار خاطرله ( خاطرینی صورارق ) مبارك اللریڭزدن زیاده حسرت و اشتیاقله اوپرم . . . . قصورلی طلبه ڭز جیلان “ [١]

عبد اللّٰه يگينڭ مكتوبندن :“Kahraman-ı Nur, Üstad-ı Sânîmiz Hüsrev Ağabeyimiz!  Kusurlu kardeşlerinizden Urfa’da Abdullah”

عبد اللّٰه يگينڭ مكتوبندن :

قهرمان نور ، استاد ثانیمزخسر و آغابگمز!

قصورلی قرداشلریڭزدن اورفه ده عبد اللّٰه “ [٢]

یوقاریده كی مثاللرده كورولدیگی كبی ، خسرو افندينڭ استا د ثاني وصفي الليلي ییللرده او قدر بیلینن بر حال آلمشديكه ، اسپارطه جمهوریت صاوجيلغينڭ ١٩٥٦ تاریخلی بدیع الزمان حضرتلری و ٨٣ طلبه سی علیهنده حاضرلامش اولدیغی ادعانامه سنده خسرو أفندینڭ بو صفاتی اوڭه چيقاريلارق شویله دينيلمكده يدي .

” اڭ اسكی ، اڭ فعال نورجيلردن اولدیغی ، سعيد نورسينڭ اڭ معتمد آدمی بولونمه سی طولاييسيله استاد ثانی اولارق طانينديغي خصوصلرنده مظنونڭ اقراری و شاهدلرڭ شهادتی و آرامه ده الده ایدیلن وثيقه لر كبی دلیللر موجوددر . “

١٩٥٦ اسپارطه ادعانامه سنده خسرو أفندینڭ ” استاد ثانی “ عنواننی كوسترن افاده لر

١٩٥٦ اسپارطه ادعانامه سنده خسرو أفندینڭ ” استاد ثانی “ عنواننی كوسترن افاده لر

نتیجه : بورایه قدر بحثی كچن ؛ اسلامیتڭ بر باش اطرافنده طوپلانمه یه ویردیگی اهمّیت ؛ بدیع الزمان حضرتلرینه عائد رسالۀ نورده كچن و خسرو أفندینڭ وظيفه دارلغني كوسترن بیانلری و اونی فعلاً جماعتڭ مركزینه آلمسی ؛ كرك خسرو أفندینڭ بالذّات كندیسنڭ ، كركسه چوق صاييدە نور طلبه لرينڭ بدیع الزمان حضرتلرندن روایتلری ایله بو نقطه ده -كه یازیلی وثيقه لر بر آراده اله آلیندیغنده خسرو أفندینڭ بدیع الزمان حضرتلرینڭ خلفی و نور جماعتینڭ باشڭه كچمك أوزره كندندن صوڭره یرینه بیراقدیغی كیمسه اولدیغی اورته یه چيقمقده در . بو بحثه ، بدیع الزمان حضرتلرینڭ یوقاریده كچن غایت آچیق و نت افاده سیله صوڭ ویرییورز .

” خسرو كبی بر نور قهرمانندن ، بنم یرمده و نورڭ شخص معنویسنڭ چوق اهمّیتلی بر ممثلی اولمه سندن هیچ بر جهتله كوجنمه مك الزمدر ( چوق لازمدر ) . [٣]

[ ١ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٢ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٣ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٥٤٣ كری