خسرو افندی دڭزلی حپسی صیره سنده ، متانتی ، چاليشقانلغي و رسالۀ نورڭ حپسده دخی نشر ايديلمسي خصوصنده چوق بویوك خدمتلرده بولوندی . استاد بدیع الزمان حضرتلری اونڭ بو خدمتلرندن فوق العاده موتلو اولویور ، هر وسیله یله ممنونيتنى دیله كتیرییوردی . خسرو افندی یه حپسده كوندردیگی خصوصی مكتوبلرندن بریسنده ، اوراده یاپمش اولدیغی خدمتلرڭ كندی قاتنده نه قدر یوكسك بر دگر طاشیدیغنی شو سطرلرله افاده ایدییوردی .

آشاغیده كی مكتوبڭ استاد بدیعالزمانڭ كندی مبارك خطی ایله یازدیغی اوريژينالي

آشاغیده كی مكتوبڭ استاد بدیعالزمانڭ كندی مبارك خطی ایله یازدیغی اوريژينالي

” مبارك خسرو قرداش ! سن بنم ایچون توكنمز بر خزينه سڭ. سنڭ یالڭز بوراده رسالۀ نوره  چاليشمان ایله بنی ده چاليشديرمه نڭ هر هفته سي ، معنوی قیمتی و اخروی جهتندن قطع نظر ، مادةً دخی او ضایع اولان پاره نڭ فوقنده بڭا یاردیم ایتمشسڭ . “ [١]

[ ١ ] خیرات وقفی آرشيوي كری