” بر كون صوەە  بر مكتوب كلدی . عمجه م مصطفي گل موملي كاغده یازوب تكثیر ماكینه سنده چوغالتدقدن صوڭره استاده  گوندرمك ایسته دی . استاد اسپارطه ده ، خسرو أفندینڭ قالدیغی أوڭ أوست قاتنده قالییور . موسم قیش ، چوق صوغوق وار . هر طرفده قار و یوللرده بوز وار . قومشو قومشويه چیقامییور . ‘ بونلری استاده  كيم كوتوره جك ؟ ‘ دیدی . ‘ بن كوتورورم عمجه دیدم و بر قرداشله یوله چیقدق . كویه ( صاوە ) كلن بر قامیون وارمش اونڭله كیده لم دیدك ، قاميونه بیندك . فقط هوا او قدر صوغوق و بوزليكه ، قامیون براز كیتدكدن صوڭره قیدی و یولده قالدی . او كون استاده  گيده مدك . ایرته سی كون چوراپلري چيزمه كبی آياغمزه چكدك ، آياغمزده چاریق ، او زمان چيزمه يوقدي . اللریمزده الدیون ، قفایی دە صاردق ، یایا اولارق اسپارطه یه واردق .

بزی خسرو افندی قارشيلادى ، مكتوبلری آلدی . أوست قتە استادڭ یاننه چیقمادن بز : ‘ آغابگ ، معلوم یا ، بورالره قدر كلمشكن استادي بر زیارت ایده لم دیدك . ‘ استاد خسته قونوشامييور دیدي . بز ده ، ‘ بز قونوشديرمايز ساده جه ألنی أوپسه ك يتر دیدك . ‘ پكی سویله یه یم ، اگر مساعده ایدرسه زیارت ايدرسڭز دیدي و یوقاری چیقدی . باشقه كیمسه یوق . استاد خسته اولدیغنی كیمسه یی قبول ايده مه يه جگني سويلييوردي . بز آلت قاتدن خفیفجه دویويوردق . خسرو افندی كلنلرڭ صوەلي اولدیغنی و خدمت ایچون كلدكلرینی سویله ینجه استاد همن قبول ایتدی .

استادمز شخصی ایچون كلنلری قبول ایتمه یوردی . یوقاری قاتە چیقدق . خسرو افندی : ‘ استادم ، بونلر صاوە قهرمانلري ديه بزی تقدیم ایتدی . استاد حضرتلری بزی آیاقده قارشيلادى . أوچ كز ” ماشأ اللّٰه - بارك اللّٰه ! ماشأ اللّٰه - بارك اللّٰه ! ماشأ اللّٰه - بارك اللّٰه ! “ دییه رك بزلره التفات ایتدی .

استاد شرق كوردی شيوه سيله قونوشویوردی . شو رساله لرده كی بلاغت ، یوكسك ادبیات و افاده لر ، بو ذاتڭمي ؟ دییه دوشونولوردي . استادمزڭ وظیفه باشنده آپ آیری بر شخصیتی واردی . شرق شيوه سيله قونوشمه یه دوام ایتدی . ‘ طوغری خسرو بونلر صوەليدر ؟ ‘ یانمده كی آرقداش ، بنم ” حافظ محمد “ڭ اوغلی اولدیغمی سویله ینجه استاد : ‘ هانگی حافظ محمدڭ اوغلي ؟ ‘ دیدی . بنسه ولي حافظ محمدڭ اوغلی دیينجه ‘ هاه ! صوەلي حفیظ محمدڭ اوغلي ؟ ‘ صوڭره بڭا : ‘ كل ، كل ، كوزلرندن أوپه يم سني‘ دیدی ، چكدی كوزلرمدن أوپدي . آرقداشمی دە ‘ كل كل سنڭ ده كوزلرندن أوپه يم دیدي .

اوتورڭ باقالم دییوب اوتورتدي بزی . ‘ بابانڭ مقامنی بیلییور میسڭ ؟ ‘ دییه بڭا صوردی . ‘ بن نه بیله یم استادم دیدم . ‘ حاجی حافظ ، باباڭ حافظ محمد ، صاوه لي حافظ احمد ، اونلری اسمًا اجدادمله برابر دعامڭ ایچنه آلييورم دیدي . ( بو اوچی بوراده - صوەده - وفات ایتمشدی . بابام ١٩٤٤ ‘ ده استاد دڭزلی حبسنده ایكن وفات ایتمشدی . ) ‘ سز ده اونلر كبی اولملیسڭز ، اونلر آز زمانده چوق وظیفه یاپدیلر ، او مرتبه لره یتیشدیلر ، سز ده اونلر كبی اولمليسڭزندیدي . ‘باباڭ اقطابلرڭ ایچنده در . حافظ علی و محمد زهدی ایله برابر اقطاب و قطبلرله بر چيزگيده كچییورلر ‘ دییه رك كوك یوزنده الیله شویله بر یای چيزدي .

صوڭره استاد : ‘ قرداشلرم ! بتون عالم اسلام توركيه يه باغلیدر ؛ توركیه اسپارطه یه باغلیدر ؛ اسپارطه صوەه  باغليدر ؛ صاوە رسالۀ نوره  باغليدر ؛ رسالۀ نور قرآن عظيم الشانه  باغليدر ؛ قرآن عظیم الشان دە عرش اعلی يه باغليدر ديه رك بیڭ قلمله یازان صوەه  ورديگي أهمیتی بليرتدي .

صوڭره استاد : ‘ بو كليشيمده صوەه  گله جكدم . فقط صاوە ، كوی اولمسی طولاییسی ایله زیارته كله جكلر ، قبول ایتسه م تحملم یوق ، قبول ايتمه سه م كوجنه جكلر ، هم نظر دقتی جلب ایده جك . اونڭ ایچون بنم كله مدىگيمي و سلاممی سويلرسڭز . بن صاوە قريه سنه كوچك - بویوك ، عوام - خواص ، طاشنه - طوپراغنه دعا ایدییورم . بن صاوە قريه سني جامع الازهر اولارق قبول ايدييورم دیدي . “ [١]

توفیق گلڭ باباسی حافظ محمد گل ، ١٩٤٤ ییلنده حافظ علینڭ شهادتندن ایكی هفته صوڭره صاوەده وفات ایدر . وفاتی أوزرینه او وقت دڭزلی حبسنده بولونان بدیع الزمان حضرتلری شو تعزیه مكتوبنی یازار :

” حقیقتًا حافظ علی ، حافظ محمد و محمد زهدینڭ وفاتلری ؛ دگل یالڭز بزه و اسپارطه یه ، بلكه بو مملكته و عالم اسلامه  بويوك بر ضایعاتدر … .

بنم طرفمدن او حافظ محمدڭ اقرباسنی و مبارك كوینی تعزیه ایدیڭز . بن ده اونی حافظ علی و محمد زهدیه آرقداش ایدوب ، استادلریمڭ اقطاب قسمنڭ اسملری ایچنده او اوچنڭ اسملرینی داخل ایدوب ، حافظ عاكفي دخی عاصم و لطفييه آرقداش ایتدم . “ [٢]

[ ١ ] آغابگلر آڭلاتییور ، ج . ٢ ، ص . ١٣٨ كری
[ ٢ ] عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٤١٠ كری