خسرو كبی بر نور قهرمانندن – بنم یرمده و نورڭ شخص معنویسنڭ ( معنوی شخصیتنڭ ) چوق اهمّیتلی بر ممثلی ( تمثيلجيسي ) اولمه سندن - هیچ بر جهتله كوجنمه مك الزمدر ( چوق لازمدر ) .

– عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٥٣٣

كیزلی دوشمانلریمز ایكی پلانی تعقیب ایدییورلر . بری بنی اهانتلرله چوروتمك ؛ ایكنجیسی ، مابينمزه بر صوغوقلق ویرمكدر . باشده خسرو علیهنده بر تنقید و اعتراض و كوجنمك ایله بزی بربریمزدن آییرمقدر . بن سزه اعلان ایدرمكه ؛ خسروڭ بیڭ قصوری اولسه بن اونڭ علیهنده بولونمقدن قورقارم . چونكه شیمدی اونڭ علیهنده بولونمق ، طوغریدن طوغری یه رسالۀ نور علیهنده و بنم علیهمده و بزی پریشان ایدنلرڭ لهنده بر عظیم خیانتدر .

– عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٥٤٦

رسالۀ نورڭ قهرمانی خسرو ، بنم بدلمه أولمك و بنم یرمده خسته اولمق صمیمی و جدّی ایستییور . بن ده دیرم : تألیف زمانی دگل ، شیمدی نشر زمانیدر . سنڭ یازڭ ، بنم يازمدن نه درجه زیاده و نشره فائده لی ایسه ، حیاتڭ دخی خدمت نوريه ده بنم بو عذابلی حیاتمدن او درجه فائده لیدر . اگر بنم المدن كلسه یدی ، حیاتمدن و صحّتمدن سزه ممنونيتله ویرردم .

– امرطاغ لاحقه سی - ١ ، ص . ١٣٩

خسرو ، تورك ملتنڭ معنوی بویوك بر قهرمانی و بو وطنڭ بر خلاصكاریدر ( قورتاريجيسيدر ) و تورك ملتی اونڭ ایله افتخار ایده جك بر خالص فداكاریدر . و سر اخلاصه تام مظهر اولدیغندن بنلك و ریاكارلق و شهرتپرستلك بولونمامسی جهتیله چوق خدمت وطنیه و ملیه سندن بر ایكیسنی بیان ایتمك زمانی كلدی . بو ذات مستثنا و شیرین قلمیله نورلردن آلتی یوز رساله یه یاقین یازمش و وطنڭ هر طرفنه نشر ايده رك قومونیست پرده سی آلتنده دهشتلی افساده چالیشان آنارشیستلگی قیردی و تجاوزینی طوردیردی و بو مبارك وطنی و بو قهرمان ملتی او زهردن قورتارمق ایچون تأثیرلی تریاقلری هر طرفه یتیشدیردی . تورك كنچلرینی و نسل آتي یي بویوك بر تهلكه دن قورتارمه یه وسیله اولدی .

– عثمانلیجه شعاعلر ، ص . ٥٥٣

اسپارطه حوالیسنده یوزر كنچ سعیدلر و خسرولر یتیشمشلر . بو اختیار و ضعیف سعید ، دنیادن كمال استراحت قلب ایله وداع ایتمگه حاضردر .

– عثمانلیجه قسطمونی لاحقه سی ، ص . ١٢٥