١٨٩٩ – اسپارطه ده دنیایه كلمسی .

١٩١٥ – اعدادیه مكتبندن ( ليسه دن ) مأذون اولمسی .

١٩١٦ – برنجی دنیا صاواشي سببیله ١٧ یاشنده طوزله ده عسكره آلینمه سی .

١٩١٨ – حربڭ صوڭه ایرمسی آردندن استانبولدن اسپارطه یه دونمسی .

١٩٢٠ – يونانليلره قارشی قورتولوش صاواشنە قاتيلمسي .

١٩٢١ – صاواشده اسیر دوشه رك يونانستانه  گوتورولمسي .

١٩٢٣ – صاواش صوڭره سی اسارتدن قورتولوب اسپارطه یه دونمسی .

– سكز سنه سوره جك اولان مأمورلق حیاتنه باشلامسی .

١٩٢٤ – باباسی محمد أفندینڭ ٦٠ یاشنده وفاتی .

١٩٣١ – بارلایه كیدره ك بديع الزمانه  طلبه اولمسی .

١٩٣٣ – توافقلی قرآنڭ ایلك نسخه سنی یازمه سی .

١٩٣٥ – ٢٥ نیسان . اسپارطه ده طوتوقلانمسي .

– ٧ مایس . آغیر جزاده یارغیلانمق أوزره استادله برابر اسكیشهر حپسخانه سنه سوق ایدیلمه لری .

– ١٩ آغستوس . محكمه جه بديع الزمانه  بر سنه ، خسرو افندی یله اون بش نور طلبه سينه آلتیشر آی جزا ویریلمسی .

– ٢٥ اكیم . خسرو افندی و اون بش طلبه نڭ حپسدن تخلیه ایدیلمه لری .

١٩٣٦ – حپسدن صوڭره خدمتلرینه اسپارطه ده دوام ایتمه سی .

١٩٣٧ – خسرو أفندینڭ اونده شدّتلی بر آرامه یاپیلمه سی .

– خدمت ایده بیلمك ایچون سڭيرجه كويندەكي چفتلك اوینه چكیلمسی .

١٩٣٩ – والده سنڭ خسته لانمسي أوزرینه سڭيرجه دن اسپارطه یه دونمسی .

١٩٤٠ – مارت آیی . اونده عربجه اذان اوقودیغی ایچون عدلی تعقيباته اوغرامسی .

١٩٤١ – ١٠ ایلول . فتحیه ده احتیاط صوبايي اولارق اوچنجی دفعه اوردویه آلینمه سی .

١٩٤٣ – ٢٧ شباط . عسكردن ترخیص اولمسی .

– ١٤ مارت . والده سی عائشه خانمڭ ٧٥ یاشنده وفاتی .

١٩٤٤ – قاسم آیی . استاد بدیع الزمان و طلبه لریله برلكده دڭزلی حبسنە سوق ایدیلمه لری .

– مارت آیی . استاد بدیع الزمان ، خسرو افندی و حافظ علینڭ برلكده حپسده زهرلنمه لري و حافظ علینڭ شهادتی .

– ١٥ حزیران . محكمه نڭ ویردیگی برائت قراری أوزرینه نور طلبه لرينڭ تخلیه ایدیلمه لری .

١٩٤٦ – خسرو أفندینڭ طاهري موتلويله برلكده تكثیر ماكینه سیله فعالیته باشلامسی .

١٩٤٧ – خسرو أفندینڭ و آرقداشلرینڭ ، تكثیر ماكینه سیله اذنسز كتاب طبع ایتمه لرندن طولایی اسپارطه محكمه سندن بر آی جزا آلمه لری و تمييزه كيديلمسي .

١٩٤٨ – ١٧ شباط . خسرو أفندینڭ طوتوقلانارق آفیون حبسندەكي استاد و طلبه لرینڭ یاننه كوتورولمسي .

١٩٤٩ – ٦ آرالق . ٩ . ٥ آی حبس ياتدقدن صوڭره تخلیه ایدیلمسی .

١٩٥١ – ١٣ اكیم . خسرو أفندینڭ بوش طورومده اولان عبلاسنڭ اوینه طاشینمه سی .

– ١٨ قاسم . امرطاغدن اسپارطه یه كلن استاد بدیع الزمانڭ خسرو افنديله أوچ آی قدر برلكده قالمسی .

١٩٥٣ – ٥ شباط . خسرو أفندینڭ اوینه یاپیلان بر باصقینله پك چوق رساله و اوراقه ال قونمسي .

١٩٥٤ – اسپارطه محكمه سنده استاد بدیع الزمان ، خسرو افندی و بعض نور طلبه لری علیهنده دعوا آچیلمه سی .

١٩٥٦ – ١١ ایلول . اسپارطه محكمه سنڭ ایكی سنه در دوام ایدن دعوا ایچون منع محاكمه قراری ویرمسی .

١٩٦٠ – ٢٣ مارت . بدیع الزمان حضرتلرینڭ رمضانڭ ٢٥ . كونی اورفه ده اخرتە ارتحالي .

– ٢٧ مایس ضربه سندن بر سوره صوڭره خسرو أفندینڭ أوچ آی حبس ياتمسي .

١٩٦٣ – خسرو أفندینڭ كنچ نور طلبه لری یتیشدیرمك أوزره حمله باشلاتمسي و اسپارطه ده ١١ مدرسه آچديرمسي .

١٩٦٤ – ٢٢ نیسان . اسپارطه ده سكز طلبه سیله برلكده حپسه آلینان خسرو افندينڭ بر سنه حبس ياتمسي .

١٩٦٥ – توافقلی قرآنڭ طقوزنجی و صوڭ نسخه سنی یازمغه باشلامسی .

١٩٦٨ – اسپارطه ده كی یوغون باصقیلر سببیله قله أوڭينده بر نور مدرسه سی آچديرارق اگیتیم فعالیتنی كويلره قايديرمسي .

١٩٧٠ – ٢٨ قاسم . توافقلی قرآنڭ طقوزنجی و صوڭ نسخه سنی رمضانڭ ٣٠ ‘ نجي كونی تماملامه سي .

١٩٧١ – ٨ اوجاق . قله أوڭی مدرسه سينڭ باصيلارق باشڭده كی سعید نوری خواجه افندی و ایلری كلن طلبه لرینڭ طوتوقلانوب اسپارطه حپسخانه سنه قونولمه لري .

– ٢١ اوجاق . صاوە كویی مدرسه سی باصيلارق خواجه و طلبه لرینڭ اسپارطه حپسخانه سنه قونولمه لري .

– مایس آیی . صاوە مدرسه سينڭ بر كز داها باصيلارق یڭی طوتوقلامه لر یاپیلمه سی .

– ٥ تمّوز . خسرو افندی و ١٤ طلبه سنڭ اسپارطه حپسخانه سنه آلینمه سی و طوتوقلی طلبه صاییسنڭ ٣٣ ‘ە اولاشمسي .

– ٢٥ تمّوز . صیقی یوڭتیم محكمه سنده یارغیلانمق أوزره اسكيشهره  سوق ایدیلمه لری .

١٩٧٢ – ٢٥ مارت . محكمه نڭ خسرو افندی یه ٥ ییل و طلبه لرینه ده ٤ ، ٥ و ٣ ییل كبی آغیر جزالر ویرمسی .

١٩٧٣ – آرالق آیی . ایكی آی قدر قالاجغی بروسه جزا أوینە نقل ايديلمسي .

١٩٧٤ – اوجاق آیی . بروسه دن ، أوڭجه برغمه يه ، صوڭره ازمیر بوجه جزا أوینە نقل ايديلمسي .

– ١٦ مارت . أوچ سنه در ( ٣٢ آی ) دوام ایدن محكوميتنڭ ، آلینان صاغلق راپوریله صوڭه ایرمسی .

– مارت آیی . توافقلی قرآني باصمق أوزره استانبولده ” خیرات وقفی “ آدیله بر وقفڭ قورولمه سنه اسپارطه ده قرار ویریلمسی .

– ١٦ نیسان . خیرات وقفنڭ استانبولده رسمًا قورولمسي .

– ١٥ مايسده چیقان عفو قانونیله خسرو افندی و طلبه لری اوزرنده كی كری یه قالان جزالرڭ قالقمسی .

– ٢٠ مایس . توافقلی قرآني طبعه  حاضرلامق أوزره آنقره دن استانبوله  گيتمسي .

١٩٧٥ – خسرو أفندینڭ كوچك جكمه جه ده انشا سي تماملانان خیرات وقفی مركزینه كچه رك خدمتلرینه اوراده دوام ایتمه سی .

١٩٧٦ – ٢٢ ایلول . مصحفلري تدقیق هيئتندن توافقلی قرآنڭ خطاسز و باصيلابيلير اولدیغنه دائر رسمی اذن بلگه سنڭ آلینمه سی .

١٩٧٧ – ٢٠ آغستوس . خسرو أفندینڭ استانبولده رمضانڭ ٦ . كوننده ، ٧٨ یا­ شينده حقڭ رحمتنه قاووشمسي .

– ٢٢ آغستوس ، اسپارطه ده طوغانجی قبرستاننده دفن ايديلمسي .

١٩٨٤ – حزیران آیی . توافقلی قرآن كریمڭ طبع اولونمسی .

٢٠٠٣ – اسپارطه قله أوڭينده ١٥ ٠٠٠ م٢ قپالی آلان أوزرنده قورولان خیرات نشریات مطبعه تأسيسلرينڭ فعالیته كچمه سی .