زبیر كوندوزالپڭ خسرو افندی یه مكتوبی

بدیع الزمان حضرتلرینه عمرینڭ صوڭ اون ییلی ایچنده تام بر صداقتله خدمت ایدن زبیر آغابگ كنچ یاشده وفات ایتمزدن برقاچ آی أوّل خسرو افندی یه یازمش اولدیغی بر مكتوبده اونڭ نور جامعه سنڭ باشڭده كی وظيفه دارلغڭه تماس ایدرك شو سطرلری قلمه آلمشدر :

جناب حقدن سز آغابگمز افندیمزه اوزون عمرلر ديلرم. نور جامعه سنڭ باشنده داها چوق اوزون سنه لر بولونمه ڭزی ، بو مقدّس خدمتده ابدیًا موفّق و پایدار اولمه ڭزی نیاز ایدرم . معزّز افندیم ! بو بیچاره و چوق حقیر و چوق قصورلی قرداشڭزه دعا ایتدیگڭزی عزیر قرداشمزدن طوینجه دنیالر بنم اولمش كبی ممنون اولدم . جگرلرمدن ، قلبدن ، معده دن ، روماتيزمه دن ، صفرا كیسه سندن و سیڭیرلردن او قدر خسته اولویورمكه ، كونلريمڭ همن هپسی یاتمقله كچییور . بویله خدمتسز ، بویله بوش بوشنه عمر كچیرمك بڭا چوق آغیر كلییور . ئولومی چوق ایسته دم و ایسته یورم . بویله خدمتسز بر حالده یاشامقدنسه أولمك داها اولادر دییورم . هم بویله چوق الملی و چوق عذابلي و صیقینتیلی بر حیاتده اولمام ، هم ده سزه بر راحتسزلق ويرمەمەلري ایچون چوق احتیاطلی اولمام یوزندن كرك زیارتڭزده ، كرك مكتوبله ارض احترامده بولونمقده قصورلرم اولدی . بنی حلال ایدیڭز . چونكه استادمزڭ آخرته تشريفندن صوڭره بر چوق خصوصلرده اولدیغی كبی سزدن ده ( سزڭ حقڭزده دە ) چوق صورو سؤال ایتدیلر . تهديدلرله ، شدتله بر شیلر سويلتمه يه چالیشدیلر . بالخاصّه نور طلبه لرينڭ سزڭ حقڭزده اولان قناعت و باغليلقلريني سويلتمه يه چالیشدیلر . [١] الحمدللە موفّق اولامادیلر . بنی اوزون زمان پولیس اكيپلري ژوبله تعقیب ایتدیلر . حالا دە یینه بوش بيراقمييورلر . فقط اسكیسی قدر دگل . ایشته بو سببلردن سزه مكتوب دخی یازامدم . قصوریمی عفو بویورڭ . ( … ) حرمتله ال و آیاقلریڭزدن أوپر دعالریڭزی رجا ایدرم افندیم .

ال باقي هوالباقی چوق قصورلی و علیل ( خسته ) ذلیل قرداشڭز زبیر “ [٢]

زبیر كوندوزالپڭ خسرو أفندی یی نور جامعه سينڭ باشنده اولارق طارف ایتدیگی مكتوبی :

Zübeyr Gündüzalp’in mektubu 1

Zübeyr Gündüzalp’in mektubu 1

Zübeyr Gündüzalp’in mektubu 2

Zübeyr Gündüzalp’in mektubu 2

Zübeyr Gündüzalp’in mektubu 3

Zübeyr Gündüzalp’in mektubu 3

Zübeyr Gündüzalp’in mektubu 4

Zübeyr Gündüzalp’in mektubu 4

زبیر آغابگڭ ١٩٧٠ لرده وفاتنه یاقین كوندردیگی آڭلاشیلان بو مكتوبنده خسرو افندی یه خطابًا ” نور جامعه سنڭ باشنده داها چوق اوزون سنه لر بولونمه ڭزی ، بو مقدّس خدمتده ابدیًا موفّق و پایدار اولمه ڭزی نیاز ایدرم “ شكلنده كی بیانلری و ” ال و آیاقلریڭزدن اوپرم “ دییه جك قدر حرمتكار افاده لری كندیسنی اوزون سنه لر زیارت ايده مه سه ده اونڭ نور خدمتنڭ باشنده اولدیغنڭ اقرار و اعترافي ماهیتنده در

خسرو أفندینڭ وظيفه دارلغڭه دائر احمد فيضي قولڭ مكتوبی

رسالۀ نورڭ اوڭده كلن خاطب طلبه لرندن اولان و بدیع الزمان حضرتلرینڭ كندیسنه ” رسالۀ نورڭ آووقاتي “ نامنی ویردیگی احمد فيضي أفندینڭ بدیع الزمانڭ وفاتی آردندن نور طلبه لرينه خطابًا قلمه آلارق مملكتڭ دگیشیك مركزلرینه كوندردیگی شو مكتوب ، بتون نور طلبه لريڭي خسرو افندی اطرافنده طوپلانمه یه دعوت ایتمه سی و بونڭ لزومني دلیللرله اورته یه قویمش اولمسی آچيسندن غایت معنیداردر .

” بِاسِه۪ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ الاَّ يُسَبِّحُ بِحمَدِْ ه۪ اَبَدًا دَائًا ُاَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحَْمةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه

نورڭ اڭ فداكار و قهرمان خدمتكاری و بویوك استادمزڭ اڭ حقيقي ياور وفاداري محترم آغه بگمز احمد خسرو بگ !

اشسز قهرمان و اشسز مجاهد اسلام اولان و صوڭ عصرلرڭ امثالسز بر ایمان كونشی و بر عرفان مشعله سی بولونان معزّز و مبجّل استادمزڭ آنسزین و بكلنمه دك بر زمانده آرامزدن دار آخرته تشریف ایتمه لری طولاییسیله شدّتلی اضطراب و تأسّره دوجار اولان بزلر ، تلافيسنه اصلا امكان بولونمایان بو فراق موقّت سببیله بتون قرداشلریمزڭ و سز بویوك آغابگمزڭ صوڭسز الملرینه اڭ درین حسّياتمزله اشتراك ایدر و جناب حقدن صبر جمیل و تحمّل نیاز ایدرك قلبلری حزن ایله طولان بتون نور عائله سي افرادینه و باشده سز بویوك آغابگمزه و بتون اسلام دنیاسنه اڭ حرارتلی تعزيه لريمزي تقدیم ایدر و مبارك اللریڭزدن حسرت و حرمتله أوپرز محترم آغابگمز ! … … … .

” بیڭ روحم اولسه دە خسرو ایچون فدایه حاضرم “ دیین و بو كبی متعدّد بيانلرده بولونان ” مأمور الٰهي “ ( بدیع الزمان حضرتلری ) ، وظیفه سنڭ ( وفاتندن صوڭره كی ) دوام شكلنی و سوق و اداره سنده كی وحدت و مرجعيتي ( برلگی و كیمه مراجعت ایدیله جگنی ) ذاتاً تعیین ایتمشدر . جناب حقّ او بویوك استادڭ فیض و همتیله بر انسانه ( خسرو افندی یه ) كلام ازليسنڭ ( قرآنڭ ) لوح محفوظده كي معجزه وي یازیلیش شكلنی امّت محمّده  و حتّی بتون انسانلغه كوسترمك كرم و فضلنی احسان ایدرسه بوندن داها بویوك مظهريتمي اولور ؟

مأمور الٰهی نڭ ( استادڭ ) بتون وظیفه سنی اونڭ حال حیاتنده یوكلنن و آخرزمانده كي خدمت هدايتڭ بر نوع صدّيق اكبري مقامنده بولونان مبارك آغابگمزڭ ( خسرو أفندینڭ ) حمایه و ارشادینه و اونڭ عنایاته مظهر اولان سوق و اداره سنه هانگی خالص قرداشمز جاندن اشتراك ایتمز و رضا كوسترمز ؟

بز الٰهی مأمورڭ بتون مستقبل خدمتكارلغنى و بتون سوق و اداره وظيفه دارلغني سز مبارك آغابگمزده كورويورز. و بتون قرداشلریمز كبي امر و ارشادلريڭزي كندیمز ایچون واجب الاتّباع ( اويمسي زورونلی ) بر دستور حركت قبول ایدییورز .

بز سوگیلی و اخلاص قهرمانی استادمزڭ اكمل خالصیتنه وارث اولان بختيارلر اولارق بتون نور عائله سي ، بوندن صوڭره كی خدمتلريمزده ” انا “ یی اصلا یر ویرمه مگه ، خلافه و اختلافه زمین و امكان بيراقمامه يه و بو فیضدار و رونقدار محض خالصيت خدمت قدسيه يي اصلا لكه دار ایتمه مگه عظم ایتمشز … … … … … … … … .

محترم و مبارك آغابگمز ! تمامًا صمیمی و صرف نیت خالصه ایله حضور عليلرينه تقدیم ایتدیگمز بو معروضاتمزڭ ( مكتوبده كی افاده لريمزڭ ) برر نسخه سنی ، قرداشلریمز آراسنده كی قناعت و فكر برلگڭه وسیله اولور ملاحظه سیله ( دوشونجه سیله ) اساسلی مركزلره كوندردك . بو جهتی سزدن رجا ایتمه یی دوشونوركن سزڭ چوق حسّاس قلبيڭزه بلكه آغیرلق كلیر ملاحظه سیله قرداشلریمزڭ آراسنی توحید ایتمك ( برلشدیرمك ) مقصدیله بو خدمتی ( ارض ایتدیگمز فكرلری یازمە خدمتنی ) كندیمز یاپمەیی داها موافق بولدق . بنأً علیه بو جرئتمزي حسن نيتمزه باغیشلامه ڭزی رجا ایدر ، اڭ خالص سوگی و حرمتلريمزي ارض ایدركن نور دن یاپیلمش مبارك اللریڭزی حسرت و اشتیاقله أوپرز .

اگه منطقه سي نور طلبه لری نامنه عاجز ، قصورلی ، كناهكار و تنبل قرداشڭز احمد فيضي قول “ [٣]

احمد فيضي قولڭ ، نور طلبه لريڭي خسرو افندی اطرافنده طوپلانمه یه چاغیران یوقاریده كی مكتوبنڭ اوريژينالي

Ahmed Feyzi Kul’un Mektubu Parça 1

Ahmed Feyzi Kul’un Mektubu Parça 1

Ahmed Feyzi Kul’un Mektubu Parça 2

Ahmed Feyzi Kul’un Mektubu Parça 2

Ahmed Feyzi Kul’un Mektubu Parça 3

Ahmed Feyzi Kul’un Mektubu Parça 3

احمد فيضي قولڭ خسرو افندی یه دیگر بر مكتوبی

احمد فيضي قول ، ١٩٤٨ - ١٩٤٩ ييللرنده آفیون حبسنده بدیع الزمان حضرتلری و خسرو افندی ایله برلكده حبس ياتانلردندر . حپسدن كندیسندن أوڭجه تخلیه اولان خسرو افندی یه خطابًا یازوب كوندردیگی آشاغیده كی مكتوبنده اونڭ نور طلبه لری ایچنده كی اشسز یرینی و بدیع الزمان حضرتلری نظرنده كي موقعنی كوسترن افاده لری دقّت چكيجيدر .

” سوگیلی ، معزّز و مبارك قرداشم خسرو

بنم هر شیئم سنڭ ، سنڭ ده هر شرفڭ بنمدر . نورڭ هر زمان ایچون باشبوغي و قوماندانی اولان و اڭ فداكار و قهرمان خدمتكاری اولان سز عزیز و شرفلی و مقبول قرداشمه بتون وارلغم فدا اولسون ! اگر بن قلم و لسان ایسه م سن ده قلب و رحسڭ و معدن اخلاصسڭ . هپمزڭ مدار افتخاری و سرتاج ابتحاجيسڭ ( سوينجمزڭ باشده جيسين ) . استادمزڭ كلی نظری سنده در و او نظر قطعیًا خطا ایتمز .

بز چركاب دنيايه ( دنیا چركفنه ) میل و اونڭ ايجابلرينه كوله اولوركن سن بتون فانی تملّقلره ( بویون اگمه لره ) قاپيڭي قپاتدڭ و اونلرڭ یوزینه توكوردڭ . و عنفوان شبابنى ( پارلاق كنچلك زماننی ) دە آیاقلر آلتنه آلارق كندینی سنه لردن بری ” یوجه قهرمانڭ ( بدیع الزمانڭ ) ، بویوك حقیقت و فضیلت استادنڭ “ خدمتنه وقف ايتدڭ . اونڭله اوموز اوموزه الٰهی خدمته قويولدڭ . بتون محروميتلري حرز جان ایتدڭ ( تمامًا قبوللندڭ ) .

خیر خیر ، سڭا كیمسه بو قدسی مقامده اش اولاماز . قرداشم سن هر زمان بزم آغابگمزسڭ . بو بیچاره قرداشڭ سڭا كوله اولمقله افتخار ایدر . ( … )

مبارك و نور دن اللرینی كمال حسرتله اوپرم و بتون قرداشلریمه آیری آیری سلام ایدرم . ال باقي هوالباقی ٩ مارت ١٩٤٩

بیچاره و قصورلی قرداشڭز احمد فيضي “ [٤]

بو مكتوبده كچن ، ” نورڭ هر زمان ایچون باشبوغي و قوماندانی اولان “ ، ” استادمزڭ كلی نظری سنده در و او نظر قطعیًا خطا ایتمز “ ، ” سڭا كیمسه بو قدسی مقامده اش اولاماز “ كبی تعبیرلر و ” بو بیچاره قرداشڭ سڭا كوله اولمقله افتخار ایدر “ كبی صوڭ درجه حرمت افاده لری خسرو أفندینڭ بدیع الزمان حضرتلرندن صوڭره یرینه كچمگه نامزد یكانه نور طلبه سی اولدیغنڭ ایلری كلن طلبه لر طرفندن دە غایت ایی بيلينديگني كوسترمكده در .

حسن عاطف اگه منڭ خسرو افندی یه مكتوبی

حسن عاطف افندی ، اصلاً سينوپلي اولوب آیدین سلطان حصارده یاشایان بر نور طلبه سی ایدی . بدیع الزمان حضرتلری اونڭ حقّنده ، ” قرداشمز حسن عاطف ، حقیقتًا رسالۀ نورڭ خدمتنه پك چوق لایق و مستعددر . مستثنا خطیله برابر اخلاصی ، ارتباطی ، علاقه دارلغی ، جدیتی ، صداقتي دخی مكملدر . جناب حقّ اونڭ امثالنی چوغالتسین . “ كبی یوكسك تقدیر و التفاتلری اولمشدی . بو نور طلبه سينڭ بدیع الزمان حضرتلرینڭ وفاتی صوڭره سنده خسرو افندی یه كوندردیگی آشاغیده كی مكتوبده كی افاده لری ، موضوعمز آچيسندن غایت دقته شایاندر .

” بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحَْمةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

خسرو بگ آغابگمزه عائددر .

أوّلاً : حضرت متعال مَوْلیٰ اوندن ( استاددن ) راضی اولسون ، بز كناهكارلری شفاعتنه نائل أیله سین . آمن . اونی سونلردن ده اللّٰه راضی اولسون .

ثانیًا : سوگیلی آغابگ بو كوندردیگمز امانتلر ، استادمز افندیمزه كوندرمگی عادت ایتدیگمز امانتلردر ، اونڭ مالیدر ، اونڭ مالندندر . اونڭ مالی هپمزندر. باشده اونڭ وكیلی و یادگاری سز آغابگمندر. او ناصل ایدییور ایدیسه ، سز ده أویله یاپارسڭز . ان شأ اللّٰه آرتيشلري كوندرمكده دوام ایده جگز . جناب حقّ ثباتمزي دائم قلسین . آمن . اللریڭزدن كمال حرمتله أوپر ، جمله قرداشلریمزڭ كوزلرندن أوپرز . الباقي هو الباقی چوق قصورلی قرداشڭز “ [٥]

حسن عاطفڭ خسرو افندی یه كوندردیگی یوقاریده كی مكتوبڭ اوريژينالي

حسن عاطفڭ خسرو افندی یه كوندردیگی یوقاریده كی مكتوبڭ اوريژينالي

بویوك روحلی كوچك علی أفندینڭ بیانلری

بدیع الزمان حضرتلرینڭ اڭ سچكین صفّ اول طلبه لرندن اولان بویوك روحلی كوچك علی افندی خسرو افندی یه تابع اولارق خدمتنه دوام ایدن بختیار نور طلبه لريندندر . ١٩٧٤ ییلنده وفاتنه قدر كندیسنی زیارت ایدن پك چوق نور طلبه سينه خسرو افندی یه تابع اولدیغنی آڭلاتمشدر . اونلردن بری اولان و اوزون ییللر رسالۀ نوره  خدمت ایدن العزيزلي اشرف چاووش بو خاطره سنی شویله آڭلاتمقده در :

” بز خسرو افندی حضرتلريڭي زیارته كیتدیگمزده بدیع الزمان حضرتلرينڭ حیاتده اولان بویوك طلبه لرینی صوروب اونلری دە زیارت ایدییوردق . بونلردن بر دانه سی اسپارطه نڭ قله أوڭی قصبه سندن رسالۀ نورلرده اسمی كچن بویوك روحلی كوچك علی آغابگدي . زیارتمده دیدمكه : ‘ علی آغابگ رسالۀ نورلرده خسرو افندی حضرتلرینه اولان اشارتلردن طولایی بز خسرو افندی حضرتلرینه انتساب ایتدك . عجبا سزڭ ده كندیسنه انتسابڭز وارمی ؟ ‘علی افندی اللّٰه رحمت ایتسین . شویله باشلادی . دیدی :

” قرداشم ، بزم طلبه لك حیاتمز دوام ایدركن ، نفس آرزو ایدر يا بدیع الزمان حضرتلری وفات ایتسه بن یرینه وكیل اولابیلیرم . ‘ فقط صوڭره جناب حقّ توافق معجزه لي قرآ ني يازمه يي خسرو قرداشه نصیب ایتدی و رسالۀ نورڭ تمامنی دە اوڭا نصیب ایتدی . یاڭلیش آڭلاما یڭ ، بدیع الزمان حضرتلرینڭ وكیلی دیمك رسالۀ نورڭ حافظی دیمكدر . بڭا هپسی نصیب اولمدی . استادمز بدیع الزمان حضرتلری وفاتندن أوّل اورفه يه كیتمه دن أوڭجه بزه ( اسپارطه یه ) كلدی . طلبه يي طوپلادی . خسرو قرداشه خطابًا بویوردیلركه :

- خسرو بن كیدییورم . بندن صوڭره بو وظيفه يي سز در عهده ایده جكسڭز. خسرو قرداش ده بویوردیلركه :

- استادم افندیم بن هم اختیارم هم خسته لقلي يم . بو وظيفه يي كنچ قرداشلریمزه تودیع بویورڭ . استاد حضرتلری خسرو قرداشه جواباً :

- خسرو ، بندن صوڭره ١٥ - ١٦ یاشنده كی دلیقانلی كبی صحّت بولاجقسڭ . هم بنم داها ٨ سنه لك عمرم وار . اونی دە سڭا ويرييورم‘ دییوب بو شكلده وظيفه يي خسرو قرداشه تودیع بویوردقدن صوڭره استاد حضرتلری كیتدی . بر سوره صوڭره رادیودن بدیع الزمان حضرتلرینڭ وفات خبرینی آلدق .

قالقدق ، اورفه يه جنازه یه كیتدك . اوراده بر اوتله يرلشدك . باقدم قولاغمه كلییور :

‘ مبارك سوگیلی پیغمبریمزڭ وفاتنده صحابۀ كرام ابو بكر صدّیق حضرتلريڭي ( ر ض ) سچيپ جنازه یی أویله قالدیردیلر . بز ده بر مناسب آغابگمزي سچه لم ده جنازه یی أویله قالديرالم . ‘

باقدم شرقلی قرداشلریمز دياربكيرلي محمد قیالر أوزرنده طورویور . بر قسمی دە العزيزلي آلبای خلوصی بگ أوزرنده طورویور . صوڭره بڭا كلدیلر :

‘ علی افندی قرداشم بز بویله دوشونویورز . نه درسيڭزديه بندن صوردیلر . بن ده :

‘ قرداشلرم بدیع الزمان حضرتلری بو طرفه كلمدن بزمله بر طوپلانتی یاپدی ، بو وظيفه يي خسرو قرداشه تودیع بویوردی و اوندن صوڭره كلدی بو طرفه . ‘ [٦] بن بویله دیینجه او آراييشدن واز گچيلدي ، جنازه قالديريلدي و طاغيلدق .

اوت قرداشم ، بنم ده خسرو افندی یه انتسابم وار. حتّی بنم قلمم وار و بن بدیع الزمان حضرتلرینڭ طلبه سي يم . خسرو قرداش بونی بیلدیگی حالده ، ‘ علی افندی سن كندی يازيني بیراق بنم يازيمڭ أوزرندن قوپیه ايت‘ دییه بویوردی . بو بنم نفسمه براز آغیر كلسه ده بر رؤیا ایله ایقاظ اولوندم .

رؤیامده رسول اكرم ( ع ص م ) و بدیع الزمان حضرتلرینڭ بولوندیغی بر جماعتده بڭا امام اولمام تكلیف ایدیلدی . بن بوندن حجاب ایدوب كیری طوردم . داها صوڭره خسرو افندی یه تكلیف ايديلنجه او كچدی و او مبارك جماعته امام اولدی . بو رؤيادن اویاننجه قطعیاً آڭلادمكه خسرو قرداش معنًا وظيفه ليدر . درحال كندی يازيمي بیراقوب اونڭ یازیسی أوزرندن قوپیه ایدرك رساله لری یازمغه باشلادم . بر سوره صوڭره خسرو افندی بڭا ، ‘ سن كندی يازيندن دوام ايده بيليرسڭ ‘ دییه بنم كندی خطمله تكرار يازمامه مساعده ایتدی . بن ده عجبا بونڭ حكمتی نه دركه بڭا بویله قوپیه ایتدیردی دیدم . آڭلادمكه بز ده خسرو أفندینڭ اذندن كيتديگمزي بو شكلده كوسترمش اولدق . “ [٧]

بویوك روحلی كوچك علی أفندینڭ یوقاریده آڭلاتديغي رؤیاسنی پك چوق نور طلبه سی ، بالذّات كندیسندن دیڭله یوب نقل ايتمشلردر .

باقیرجی محمد أفندینڭ شاهدلگي

خیرات وقفی يوڭتيمنده بولونان سعید نوری خواجه افندی ایله مصطفی نوری دوندیرن خواجه افندیلر بر كون وقفی زیارته كلن دڭزلينڭ اسكی نور طلبه لريندن باقیرجی محمد أفندینڭ كندیلرینه شویله بر خاطره سنی نقل ايتديگني آڭلاتمقده درلر :

” ١٩٦٣ ‘ ده جیلان چالیشقان وفات ایتدكدن صوڭره ، اوقوناجق مولد شريفه  قاتيلمق ایچون امرطاغده يدم . باقدم بعض كیمسه لر ، فیصیلتی حالنده مبارك خسرو آغابگمزڭ علیهنده ایلری كیری قونوشمه لر یاپییورلر . بوندن صوڭ درجه راحتسزلق دوياراق بايرامه  خطابًا : ” بایرام بوراسی نره سی ؟ “ دیدم . ” امرطاغ آغابگ “ دیینجه آڭلاتمغه باشلادم .

” بن ، باراقليدن عبد اللّٰه قویون [٨] و دڭزلی چیوریلڭ حومه ناهی­ یی­ سيندن قهرمان سامی توزون ، بدیع الزمان حضرتلريڭي امرطاغده زیارته كيتمشدك . بز محمد چاليشقانڭ دكاننده بكلركن حضرت استاده  خبر ویردیلر . ” صباح نمازندن صوڭره كلسینلر “ بویورمسی أوزرینه او كیجه محمد چالیشقان بزی مسافر ایتدی و صباح نمازندن صوڭره حضرت استادي زيارت ایتدك . استاد ، یوفقه اكمگنی اوفالایوب أوزرینه پكمز دوكه رك یاپدیغی و حلوا آدینی ویردیگی صباح قهوه آلتيسندن قالان قسمنی ، ” قرداشم سزڭ ده حسەڭز وارمش “ دییه رك أوچمزه برر برر ییدیردی . داها صوڭره بزمله صحبت ، توصیه و امرلرندن صوڭره یانندن آيريلاجغمز صیره بزه أوچ دفعه : ‘ قرداشم بنم وكيلم خسرودر ، بنم وكيلم خسرودر ، بنم وكيلم خسرودر دیدي . “

بن بو خاطره یی آڭلاتنجه بایرام بردن الیله آغزيمي قپادی و ” آمان آغابگ بوراده آڭلاتدڭ ، باشقه یرده آڭلاتمه “ دیدی . بن ده : ” استادڭ وصیتی اولان بر شیئی نه دن آڭلاتماياجقمشم ؟ هر یرده آڭلاتيرم ! “ دیدم .

نور الدّین قابورغه جينڭ شاهدلگي

١٩٥٠ ‘ لی ییللرده اون سنه یه یاقین خسرو أفندینڭ خدمتنده بولونان نور الدّین قابورغه جي شویله روایت ایدییور : ” بدیع الزمانڭ خسرو افندی یه داها أوّلدن ، ‘ سنی وكیل تعیین ایده جگم دیديگني بن كندیم بالذّات خسرو أفندینڭ آغزڭدن مكرّرًا دویدم . بز خسرو أفندینڭ استاددن صوڭره اونڭ یرینه كچه جگنی قطعي اولارق بیلییوردق . “ [٩]

مصطفی صونغورڭ بیانی

بدیع الزمان حضرتلرینڭ حیاتنڭ صوڭلرنده یاننده خدمتنی كورن كنچ طلبه لرندن اولان مصطفی صونغور ، خسرو أفندینڭ كندیسیله كوروشن بعض طلبه لرینه استاد بديع الزماندن روایتله شویله دیمشدر :

” بدیع الزمان حضرتلری بزه ، ‘ بڭا خدمت ایتدیگڭز كبی خسروه  ده خدمت ایده جكسڭز ديه أوچ دفعه تكرار ایله سویله دی . هم بر دفعه سنده استادله برابر بارلایه كيتمشدك . حضرت استاد خسرو آغابگي گوستره رك : ” سكزنجی لمعه ده تعیشٌ سعیدً  عباره سي كوسترییور كه ايچيڭزده بندن صوڭره اڭ بختیار خسرو اولاجق ! “ [١٠] دیدی .

بو روایتڭ صوڭ قسمی ، احسان آتاصويڭ یازدیغی ” مصطفی صونغور “ اسملی كتابده دە یینه كندیسندن نقلله شویله یر آلمقده در :

” بر كون استاد بزی آلوب اسپارطه ده آغاچلقلي بر یره كوتورمشدی . زبیر ، بایرام ، خسرو آغابگ ، بن و جیلان آیاقده قارشوسنده طورویوردق . ( استاد ) خسرو ایچون : ‘ بو بش ییل صوڭره ( ١٩٣١ ‘ ده ) آرامزه قاتيلدي دیدي . ( شیخ كیلانینڭ قصيده سنده كي ) تَع۪يشُ سَع۪يدًا ( طائيشي سعيده ڭ ) عباره سنده كی جفر حسابنڭ بش فرقله خسرو آغابگه  اشارت ایتدیگنی افاده ایتدی . [١١ ] صوڭره ، ‘ یر یوزنده اڭ بختیار بنم . بندن صوڭره اڭ بختیار بو اولاجقدر ديه خسرو آغابگه  اشارت ایتدی . “ [١٢]

یینه عین كتابده مصطفی صونغور ، مسئله مزه تماس ایدن شو نقللرده بولونمشدر :

” خسرو آغابگ بر زمانلر كیجه هیچ اویوماز ، صباحلره قدر رساله یازاردی . حتّی ذو الفقاري يازديغي زمان صباحه قدر یورغون دوشدكدن صوڭره باشنی یازی ماصه سنه طايايارق قرق بش دقیقه قدر اويومسي كافی كلیردی . استاد ، او زمان خسرو آغابگ ایچون : ‘ اون روحم اولسه طوقوزینی خسروه  ويررم‘ دیمشدی . بن بونی خسرو آغابگه  ارض ایتدم . خسرو آغابگ شویله ایضاح ایتدی : ‘ باق صونغور ! شو تخته ماصه يه استاد دمیر دیسه ، بن ده دمیر دیرم ! ‘ دیمشدی . “ [١٣]

فنيكه لي عائشه خواجه خانمڭ شاهدلگي

آنطاليه نڭ فنیكه ايلچه سيندن عائشه خانم ، رسالۀ نورله طانيشمازدن أوّل طريقته انتساب ایتمش ، یاپدیغی صحبتلرله بولگه سنده كي خانملرڭ ايمانلرينه خدمت ایدن ، اونلر ایچنده سوزی حرمتله دیڭلنن و نصیحتلرینه قولاق ویریلن مبارك یاشلیجه بر خانم ایدی . بالاخره ، ١٩٥٠ ‘ لی ییللرده اسپارطه یه كله رك بدیع الزمان حضرتلری ایله كوروشمش و اوڭا انتساب ایتمشدی . آرا صیره استادڭ زیارتنه كیدر ، قیصه سوره لگنه ده اولسه صحبتلريني دیڭلر ، استادڭ امر و توصیه لرینی آلارق فنيكه يه دونردی . اونڭ روایتنه كچمدن رسالۀ نور خدمتنە باغليلغنى كوسترن ، خسرو افندی یه كوندردیگی قیمتلی بر مكتوبنی تقدیم ایدییورز .

حضور شريفلريڭزه ! چوق محترم ، یوكسك ، عالی ، قیمتلی سلطانم ، افندیم حضرتلری ! سز بويوكلريمزه دائما منّتدار اولارق ال و اتكلریڭزدن أوپر ، صحّت و عافیت طلب ایدرم . سیدیمز اولان استاد حضرتلرینه ده صوڭسز آرزولرمله سلام ، حرمتلر ایدر ، دعالرینه محتاج بولونورم . افندیم ، عزیزم ! بیلییورم سز بر هدیه قبول بويورمييورسڭز . فقط بن عاجزڭ شو اوفاجق عاجز هدیه سنی قبول بویورمه ڭزی رجالرمله استرحام أیلرم . قرداشم حَجَر خانم اسپارطه دن المالييه بزی زیارت ایچون كلمش . پك ممنون قالدم . اونڭله بو اوفاجق شیئی كوندرییورم . بوراده كی محترم ، عزیز قرداشلریمزڭ عرض حرمتلرله سلاملری وار ؛ هم سزه هم ده استاد حضرتلرینه . اللّٰهم سز بویوكلریمزی باشمزدن اكسیك ایتمه سین ! آمن .

سزی جاندن أوزله ين عاجز عائشه آقین فنيكه لي “

ایشته بو عائشه خواجه خانم افندی ، بدیع الزمان حضرتلرینڭ وفاتندن صوڭره خسرو أفندی یی زیارت ایدوب اونڭ صحبتلرینه قاتيلمه يه باشلامشدر . صحبته كلدیگی بر سفرنده بو مبارك خانم ، اوراده بولونان نور طلبه لرينه شو خاطره سنی آڭلاتمشدر :

” استاد بديع الزماني صوڭ زيارتلرمدن برنده : ‘ استادم افندیم ، اللّٰه سزه اوزون عمرلر ویرسین . اگر سز آخرته كیده جك اولورسه كز بز كیمڭ ألنی اوپوب اوڭا بیعت ایده لم ديه صوردم . بڭا قهرمان خسروم وار ، اوڭا بیعت ايدرسڭز‘ دییه جواب ویردی . ایشته حضرت استادڭ بو أمرینه بنأً آرتیق او خانم ، خسرو أفندینڭ زیارتنه دوام ایدردی . خسرو أفندینڭ حالاً حیاتده اولان یاقین طلبه لری بو خاطره سنی بالذّات عائشه خانمدن دیڭله مش و روایت ایتمكده درلر . “

[ ١ ] زبیر آغابگڭ بو افاده لری ، رسالۀ نورڭ كیزلی دوشمانلرینڭ نور طلبه لرینی خسرو افندیدن قوپارمق ایچون ناصل پلانلی بر حركت ایچریسنده اولدقلرینی آچیقجه كوسترمكده در . كری
[ ٢ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٣ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٤ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٥ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٦ ] استاد بدیعالزمانڭ اونڭ حقنده اون یدی سنه اوّل سویله دیگی ، ” بویوك روحلی كوچك علینڭ سبب اختلافه قارشی قوتلی مقاومتی “ جمله سنده كی اصابت ، اورفه ده كي بو طورنده ده كندینی كوسترمكده در . ( عثمانلیجه قسطمونی لاحقه سی ، ص . ٣١٠ كری
[ ٧ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٨ ] داها أوڭجه آفیونڭ دینار ايلچه سنه باغلی اولان باراقلي ، شیمدی أوجیلر ايلچه سنه باغلیدر . كری
[ ٩ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ١٠ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ١١ ] حضرت استادڭ بو افاده سندن آڭلاشیلییوركه ، قصيده ده خسرو افندی یه بديع الزمانله برلكده اشارت ایدن ‘ طائيشي سعيده ڭ‘ عباره سنڭ خسرو افندی یه جفر حسابیله ” بش فرق “ لا توافق ایتمه سی استاد بدیعالزمانڭ بارلایه كليشنڭ بشنجی سنه سنده رسالۀ نوره  طلبه اولدیغنه اشارت ایتمكده در كری
[ ١٢ ] مصطفی صونغور ، ص . ٢٨٠ كری
[ ١٣ ] مصطفی صونغور ، ص . ٢٧٩ كری