سعید نورسی حضرتلرینڭ مبارك نعشنڭ اسپارطه شهر مزارلغنه نقل ايديلديگنه دائر دولت آرشيولرينده یر آلان رسمی طوتاناق :

ساعد نورسی حضرتلرینڭ مبارك نعشنڭ اسپارطه شهر مزارلغنه نقل ايديلديگنه دائر دولت آرشيولرينده یر آلان رسمی طوتاناق

ساعد نورسی حضرتلرینڭ مبارك نعشنڭ اسپارطه شهر مزارلغنه نقل ايديلديگنه دائر دولت آرشيولرينده یر آلان رسمی طوتاناق