بدیع الزمان حضرتلری ، حافظ علی و حسن فيضنڭ كندیسنه حیات تكليفلريني قبول ایتمش و اونلر استادلری بدلنه آخرته كیتمشلردی . فقط خسرو افندی ، استادي يرينه أولمك و خسته اولمق ایسته دیگڭده ، استاد بونی قبول ایتمدی . چونكه آرتیق رساله لری نشر زمانيدي ، نشر خدمتی ایسه اڭ باشده خسرو افندی طرفندن ایفا اولونویوردی .

آیریجه ، خسرو أفندینڭ ، بدیع الزمان حضرتلرینڭ آخرته كوچمه سندن صوڭره ، اونڭ خير الخلفي [١] اولارق ایفا ایتمه سی مقدّر اولان بر وظيفه سي واردی . حضرت استادڭ یوقاریده كی مكتوبی ایله كندی ال یازمه سی آشاغیده كی مكتوبندن ده آڭلاشیلاجغی كبی ، بدیع الزمان حضرتلری ، كندی وفاتندن صوڭره ، الماس قلملی خسرو أفندینڭ هم كندی وظيفه لريني ، هم ده استاد حضرتلرینڭ وظيفه سي اولان جماعتڭ سوق و اداره سنی یاپمه سنی آرزو ایدییوردی . ذاتاً وفاتندن أوّلكی كوروشمه لرنده ده كندیسنه ، ” خسرو سن بندن صوڭره اون بش ، یگرمی سنه داها یاشایاجقسڭ . هم بنم وظيفه مي ، هم كندی وظيفه ڭي یاپاجقسڭ ! [٢] دیمشدی .

استاددن كلن آشاغیده كی مكتوب آچیقجه افاده ایدییوردیكه ، خسرو أفندینڭ حیاتنی و صحتنی استادي ايچون تكلیف ایتمه سی ، حیاتی ایچون دگلسه ده صحتی حقّنده قبول اولمشدی . حضرت استادڭ ، چوق قولای قورتولاماياجغڭي دوشوندیگی او زهرلنمه خسته لغی صیره سنده ، خسرو افندی اسپارطه دن استادینڭ امدادینه معنًا قوشدیرمش و اونڭ خسته لغڭدن مهم بر قسمنی أوزرینه آلارق كندیسی خسته لانمشدي . بدیع الزمان حضرتلری بو زهر خسته لغڭدن اونڭ فداكارلغی ایله قورتولدیغنی شویله افاده ایتدی :

آشاغیده كی مكتوبڭ استاد بدیعالزمانڭ كندی مبارك خطی ایله یازدیغی اوريژينالي

آشاغیده كی مكتوبڭ استاد بدیعالزمانڭ كندی مبارك خطی ایله یازدیغی اوريژينالي

عزیز صدّیق قرداشلرم ! مكتوبڭزدن خسروڭ خسته لغڭی حس ایتدم . جناب ارحم الرحيمڭ شفا احسان أیله سین آمين. شبهه م یوقكه بنم خسته لغمدن بر قسم كندیڭه آلدی . بڭا یاردیم ایتدی . یوقسه بن اوجوز قورتولماياجقدم . فقط سزی تأمین ایدرمكه ، المدن كلسه ایدی ، اونڭ و اونڭ كبیلرڭ خسته لق و صیقینتیلرینی كندیمه آليردم. چونكه اونلر الماس قلملری و اخلاصلريله بنم بیتمش وظيفه مي داها پارلاق بر طرزده كندی وظيفۀ قدسيه لري ایچنده ادامه ایدییورلر . [٣]

حضرت استادڭ یوقاریده كی ایكی مكتوبنده ، كندیسی یرنده خدمتنه دوام ایده بیله جك ذات ایچون ایكی تمل وصف آرادیغی آڭلاشیلییور . برنجیسی ، رسالۀ نورڭ نشرینه تام چالیشمق ؛ ایكنجیسی ، اخلاص . رسالۀ نورڭ خدمت تاریخی كوسترییوركه ، خسرو افندی بو ایكی وصفده ده نور طلبه لری ایچریسنده اڭ ممتاز بر موقعه صاحب ایدی .

حضرت استاد یوقاریده ، ” اونڭ و اونڭ كبیلرڭ خسته لق و صیقینتیلرینی كندیمه آلیردم “ دیدیگی كبی ، یینه عین مألده اولان دیگر بر مكتوبنده ده شویله دیمكده و خسرو أفندینڭ صحتنه نه قدر أونم ویردیگنی و آرالرنده ناصل قارشیلقلی فداكارلق دویغولری طاشيدقلريني بر كز داها كوسترمكده در :

بن هر وقت خسروڭ صحّتيله علاقه دارم. اونڭ خسته لغی اولسه ، بن جانم و روحمله كندیمه آلمق ايستييورم. فقط حس ایدییورم ، خبر آلديغمه كوره خسرو بنم خسته لغمده بڭا یاردیم ایدییور . بنم خسته لغمڭ بر قسمنی كندیڭه آلييور. چونكه اونڭ خسته لغی بنمكنه بڭزييور. جناب حقّ اوڭا شفالر ویرسین ، خسته لغنڭ بر قسمنی بڭا ویرسین . تا نورلره  موفّقيتله چالیشسین . [٤]

استاد بدیعالزمانڭ ، خسرو أفندینڭ خسته لقلرینی كندی أوزرینه آلمق ایسته دیگڭی بیلدیرن مكتوبنڭ اوريژينالي

استاد بدیعالزمانڭ ، خسرو أفندینڭ خسته لقلرینی كندی أوزرینه آلمق ایسته دیگڭی بیلدیرن مكتوبنڭ اوريژينالي

[ ١ ] بو تعبیری استاد بدیع الزمان چوق سودیگی و دها درجه سنده ذكا صاحبی اولان یگنی عبد الرحمنڭ ١٩٢٨ ‘ ده وفاتی أوزرینه شویله قوللانمشدي : ” او دنیاده قالسه ایدی ؛ هم دنیاده كی وظيفۀ اخرويه مڭ قوتلی بر مداری و بندن صوڭره تام یریمه كچه جك بر خیر الخلف و هم ده بو دنیاده اڭ فداكار بر مدار تسلی ، بر آرقداشم اولابیلیردی . “ ( عثمانلیجه لمعه لر ، ص . ٢٥٥ ) كری
[ ٢ ] مفصّل تاريخچۀ حيات ، ج . ٢ ، ص . ٨٠٣ كری
[ ٣ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٤ ] خیرات وقفی آرشيوي كری