١٨٩٩ اسپارطه طوغوملی اولان احمد خسرو آلتین باشاق ، رساله لرڭ نشرنده بویوك خدمت و فداكار ليقلر كوسترمشدر . بوندن طولایی حضرت استاد طرفندن كندیسنه ” رسالۀ نورڭ قهرمانی “ عنوانی ویریلمشدر . استاد بدیع الزمان بارله ، قسطمونی و امرطاغ كبی وطنڭ مختلف كوشه لرنده سورگونده و صیقی تعقیب آلتنده طوتولوركن ، خسرو افندی اوندن كلن امرلر طوغريلتيسنده رسالۀ نور نشرياتنى و دیگر نور خدمتلرینی اسپارطه مركزلی اولارق سوق و اداره ایدردی . نشرده كي بو فوق العاده موفّقيتلرندن طولایی استاد بدیع الزمانڭ ؛ ” سنڭ یازڭ ، بنم يازيمدن نه درجه زیاده و نشره فائده لی ایسه ، حیاتڭ دخی خدمت نوريه ده بنم بو عذابلی حیاتمدن او درجه فائده لیدر . اگر بنم المدن كلسه یدی ، حیاتمدن و صحّتمدن سزه ممنونيتله ویرردم . “ كبی التفاتلرینه مظهر اولمشدر .

بدیع الزمان حضرتلری ایله برابر كچن اوتوز ییل بوینجه ، ایمانه خدمت و كفره قارشی جهاد معنوی خدمتنده احمد خسرو افندی ، دعوا آرقداشلری اولان نور طلبه لرييله برلكده رضايي الهی یولنده بویوك خدمتلره وسیله اولمشلردر . خسرو افندی ، استادینڭ تعبيريله ” الماس بر قیلینچ كبی اولان قلمی “ و غایت شیرین خطیله رساله لرڭ اڭ منتظم ، اڭ مكمّل ، اڭ صحّتلی و توافقلی بیڭلر نسخه لرینی یازوب بر مطبعه كبی چوغالتارق رسالۀ نورڭ آناطولیده كوكلشمسی خدمتنده اڭ بویوك حصّه و شرفه نائل اولمشدر . بدیع الزمان حضرتلرینڭ وفاتندن صوڭره اونڭ امرلریله نور خدمتنڭ باشڭه كچن احمد خسرو افندی ، ١٩٧٧ ییلنده حقڭ رحمتنه قاووشمشدر .

سیته حقّنده

بو سیته ، استاد بدیع الزمان سعید نورسینڭ ” خير الخلفي “ و دعوا آرقداشی ، رسالۀ نورڭ كاتبی و قهرمانی ، خیرات وقفی قوریجیسی احمد خسرو آلتین باشاق أفندینڭ حیاتنی ، خدمتنی آڭلاتمق ایچون حاضرلانمشدر . قایناق اڭ باشده رسالۀ نور كلياتيدر . سيته نڭ حاضرلانمه سنده خیرات وقفی طرفندن نشر ایدیلن ، بدیع الزمان حضرتلرینڭ و احمد خسرو أفندینڭ تاريخچۀ حياتلرينڭ ایلك دفعه يايينلانان مكتوبلر و وثيقه لر ایشیغنده آڭلاتيلديغي ، نور خدمتی أوزرینه حاضرلانمش اڭ قاپساملی چاليشمه لردن اولان ” بدیع الزمان سعید نورسی و خير الخلفي احمد خسرو آلتین باشاق “ اسملی كتابدن يارارلانيلمشدير .