استادڭ بحثی كچن زهرلنمه حادثه سی ایله وصيتنامه سني یازمه سندن صوڭره ، خسرو افندی سوگیلی استادینه اونڭ بدلنه خسته اولمق و أولمك ایسته دیگڭی شو آتشلی و غایت حزین سطرلرله ارض ایتمشدی :

” چوق عزیز ، چوق قیمتدار ، چوق فضيلتكار ، سوگیلی استادمز افندیمز حضرتلری !

استفسار خاطر ( خاطريڭزي صورمق ) ایله اللریڭزدن أوپییورز . فراق ألملری ایله روحلریمزی طولدیران وصيتنامه ڭز أوزرینه اوزون اوزون تأسّرلريمي ارض ایتمكله مقابله ایتمك ایسته ین زواللی طلبه ڭز فقیر خسرو ، كندی سيّئه لرينڭ یاقیجی آتشلری ایچنده یانوب قاورولوركن چوق سوگیلی استادنڭ ” وصلت باشقه دیاره قالدی “ دیین چوق حزنلی معنوی صداسی قارشوسنده آخر حیاتنه قدر ایڭله یه رك آه ایده جك !

سحرلرڭ طاتلی روزگارلریله ، سوگیلی مشفق استادي ، زواللی خسروڭ كندیسندن معنوی تحفه لر ( تازه هدیه لر ) ایسته دیگڭی خاطرلادقجه ، حقيقي بر رابطه ایله حقّ ایچون آغلادیغی معزز استادنڭ یرینه مرحوم حافظ علی ، عاصم بگ كبی بو كره ده كندیسنڭ بر اوچنجی اولارق قبولنی چوق سودیگی استادندن استرحام ایدر . قصورلی خسروڭ بو استرحامي قبول ایدیلسه ، بو دنیاده جناب حقڭ شفقتله تربیه سنه ویردیگی سوگیلی والده سنه عالم مثالده ( برزخ عالمنده ) قاووشسه ، هم سوگیلی استادنڭ ، ( كندیسی ) حقّنده ایده جگی مقبول رحمت دعالرینه مظهر اولسه نه قدر چوق ایستر ! حقّ شاهددركه قصورلی خسرو طلبه ڭز بی - ریا ( ریاسز ) قونوشور .

هیهات . . بو قصورلی خسرو ، سوگیلی استادنڭ یارینكی مبارك جسدنڭ باشنده بوكوندن ديكيله رك قانلی كوز یاشلریله هيچقيريقلر ایچنده دیر : ” ای عزیز مبارك استادمز بوينمز شیمدی بوكولدي . بزلر شیمدی یتیم قالدق . سن حیاتده ایكن مفسدلرڭ هجوملری بزه كلمه یوردی ! “ حقیر خسرو داها چوق آتشلرینی دوكه رك استادنى اینجیتمه مك ایچون سكوت ایدر . هم چوق سودیگی استادندن عفوینی رجا ایتمكله خیالاً كیتدیگی حزن آلود وضعیتلردن سینه سنه آلدیغی یاقیجی بر آتشله قدسی وظیفه سنه دونر … .

بو حقیر طلبه ڭز خسرو چوق متحمّلدر ؛ سزه كلن خسته لقلریڭزی كندیڭزه دگل خسروه  تحميل ایدیڭز ( يوكله يڭز ) . هم خسرو بو استرحامنڭ اولسون ، قبولنی چوق ایستر . نه اولور آخر حياتڭزده سزه كلن پك چوق ، پك بویوك الملريڭزدن بر پارچه سنه اولسون اورتاق اولابيلسه م آه ! …

“ خسرو “ [١]

خسرو أفندینڭ حضرت استاده  حياتنى تكلیف ایتدیگی مكتوبی

خسرو أفندینڭ حضرت استاده  حياتنى تكلیف ایتدیگی مكتوبی

بو تكلیف قارشوسنده ، بدیع الزمان حضرتلرندن آلدیغی جواب ایسه چوق معنيداردي . خسرو افندی یه ، ‘ طوغری بوندن صوڭره سنڭ حیاتڭ رسالۀ نور خدمتنه بنم حیاتمدن داها فائده لیدر ‘ مئالنده فوق العاده یوكسك بر مرتبه یی ، حتی خسرو افندی اوغرینه حیاتنی دخی فدا ایده بیله جگنی مژده له ین شو مكتوبله جواب ویردی :

آشاغیده كی مكتوبڭ استاد بدیعالزمانڭ كندی مبارك خطی ایله یازدیغی اوريژينالي

آشاغیده كی مكتوبڭ استاد بدیعالزمانڭ كندی مبارك خطی ایله یازدیغی اوريژينالي

رسالۀ نورڭ قهرمانی خسرو ، بنم بدلمه أولمك و بنم یرمده خسته اولمق صمیمی و جدّی ایستییور . بن ده دیرم : تألیف زمانی دگل ، شیمدی نشر زمانیدر . سنڭ یازڭ، بنم يازيمدن نه درجه زیاده و نشره فائده لی ایسه ، حیاتڭ دخی خدمت نوريه ده بنم بو عذابلی حیاتمدن او درجه فائده ليدر. اگر بنم المدن كلسه یدی ، حیاتمدن و صحّتمدن سزه ممنونيتله ویرردم . [٢]

دڭزلی نور قهرمانی حسن فيضي افندی ، یازدیغی مرثيه ده ، استادڭ خسرو أفندینڭ حیاتنی تكلیف ایتمسنه اولومسز جواب ویرمه سنی ، كندیسنڭ آخرته كوچ ایتمه آرزوسی اولارق تلقّی ایدرك شویله دیر :

” حافظ علی یی أوّلجه یرینه بدل كوندرمگه رضی اولدیغڭ و اجرا ایتدیگڭ حالده ، بو سفر هیچ بر بدل و فدا ده قبول ایتمه یورسڭز . خسرو كبی بر سوگیلینڭ ، سنڭ یرنده أولمك تكليفنى ردایدییورسڭز . دیمك كوچ و سفر محققمی استادم ؟ [٣]

بدیع الزمان حضرتلرینڭ اوستده كی مكتوبی ، اصلنده مهم بعض اشا­ رت­لری احتوا ایدییوردی . حضرت استاد كندی وظيفه سي اولان رساله تأليفنڭ صوڭه ایردیگنی ، رساله لری نشر ايتمه خدمتنده ایسه رسالۀ نور كول فابريقه سينڭ سركاتبلگنه معنًا تعیین اولونان خسرو أفندینڭ كندیسندن داها فائده لی خدمتلر یاپابیله جگنی و اگر ألندن كلسه خسرو افندی یه حیاتندن ویره جگنی بیان بویورییوردی . خسرو أفندینڭ یاقین طلبه لرینه بيلديرديگنه كوره حضرت استاد عمرینڭ صوڭنده بو قلبی آرزوسنی یرینه كتیرمش و خسرو افندی یه عمرندن سكز سنه سنی ویره رك آخرته أویله كیتمشدر . [٤]

[ ١ ] عثمانلیجه امرطاغ لاحقه سينڭ ذیلی ، ص . ٥٤ كری
[ ٢ ] امرطاغ لاحقه سی - ١ ، ص . ١٣٩ كری
[ ٣ ] عثمانلیجه سراجڭنور ، ص . ٣٠٣ كری
[ ٤ ] خیرات وقفی آرشيوي كری