عزیز ، حقیقتلی ، غیرتلی ، صدّیق قرداشم خسرو !

بو دفعه كی مكتوبڭ و یازدیغڭز كتابلر بنی چوق مسرور ایتدی و حقڭزده كي امیدیمی قوتلندیردی و بڭا شو قناعتی ویردیكه ، عنایت الهیه طرفندن سن سوزلرڭ ( رساله لرڭ ) یازمه سنه توظیف ايديلمشسڭ و او وظيفه ده سنڭ یوكسك بر مقامڭ وار. هر طرفده آثار موفّقيت كورونویور . سنڭ یازدیغڭ رساله لره باقدقجه او قدر بڭا روحلی كلییوركه ، بنمله قونوشویور ، كندی كندینی طانیتدیرییور ، هر بری سنی كوسترییور . سڭا تقدیر و استحسانی جلبه تديرييور ( چكییور ) . بوندن آڭلادمكه ، بو ایشه سن انتخاب ايديلمشسڭ ( سچيلمشسڭ ) . نه سنڭ ، نه بنم ، نه كیمسه نڭ هنری دگل ؛ صرف عنایت ربانیه در . [١]

استاد بدیعالزمانڭ بارله ده كی طلبه لرینه یازدیروب خسرو افندی یه كوندردیگی یوقاریده كی مكتوبڭ اوريژينالي

استاد بدیعالزمانڭ بارله ده كی طلبه لرینه یازدیروب خسرو افندی یه كوندردیگی یوقاریده كی مكتوبڭ اوريژينالي

[ ١ ] خیرات وقفی آرشيوي كری