خسرو افندی رسالۀ نور یازیسی أوزرنده اهمیتله طوردیغی كبی ، بعض تمل رساله لرڭ ازبر ایدیلمسنی ده أونمله توصیه ایدییوردی . ازبر سایه سنده ایمان حقیقتلرینڭ حافظه لره نقش اولاجغني و ايمانلرڭ صارصیلماز بر حاله كله جگنی سویله یوردی . آیریجه ازبرڭ حافظه يي كسكينلشديره جگني ، قونوشما قابلیتنی كليشديره جگني و اوقومه یی خيزلانديراجغني افاده ایدییوردی . اوڭا كوره ازبرلنن هر بر رساله وسيله سيله توحید ، حشر ، اخلاص كبی مهم بر قرآن حقيقتنڭ صارصیلماز بر شكلده أوگرنیلمه سی ازبرڭ اڭ مهم بر فائده سی ایدی .

طلبه لرینه زمان زمان ، ” ازبر ، بریكمش بر خزینه در . ازبرله حقيقتلر بتون لطيفه لره یرلشیر ، چیقماز . آز دە اولسه ازبر ياپڭ ! “ دییوردی . ” افندیم اونوتويورز ، حافظه مزدن سيلينييور ! “ دیین طلبه لرینه ” وارسین سيلينسين ، وقتی كلنجه كندینی كوستریر . سز ازبريڭزي اونوتسه ڭز بیله مطلقا حافظه ڭزده بر ایزی قالیر . بر معارضله قارشیلاشدیغڭز زمان اوڭا رسالۀ نوردن ازبر اوقويڭ ! “ شكلنده جواب ویرییوردی .

یینه بر كون ازبر یاپان كوچك بر نور طلبه سی ، برنجی سوزڭ برنجی صحيفه سني حافظه سندن اوقوديغنده خسرو افندی ، ” باقین ، بو چوجق بو صحیفه یی ازبرله دى ، دیگر صحيفه لري دە ازبرله يه جك . آرتیق بو چوجقدن كوتولك بكلنمز . دائما اییلك بكلنير . چونكه بو حقيقتلر بونڭ روحنه ، قلبڭه نفوذ ایتدی “ دییه بویوردی . [١]

طلبه لرینه أوڭجه لكله ، رسالۀ نورڭ بر نوع فهرستی دییه توصیف ایتدیگی ‘ بش رساله ‘ یی ازبرلتيردي . بش رساله ده كي حضرت . پیغمبرڭ ( ع ص م ) پیغمبرلگنی كونش كبی اثبات ایدن ‘ رشحه لر رساله سنی ازبرله ين طلبه لرینڭ رسول اللّه علیه الصّلات والسلامه  اولان ایمانی ، محبتی و اشتیاقی زیاده سیله آرتاجغندن اوڭي ( ع ص م ) رؤیاسنده كوره جگنی مژده لردي . نیته كیم بو رساله یی ازبرله ين پك چوق طلبه كوردیگی صادق رؤيالرله بو مژده یه مظهر اولمشلردر . یینه بش رساله دن ‘ طبیعت رساله سنی ازبرله ينڭ ایماننڭ شبهه لر قارشوسنده صارصيلماياجغڭي سويلردي . ” ایمان حقیقتلری انسانڭ قلبڭه ، روحنه تام اولارق يرلشدكدن صوڭره آرتیق نره یه كیدرسه كیتسین ، ایسترسه انكارڭ دولتلشديگي روسيه كبی مملكتلره كیتسین ، تحقیقی ایمانی الده ایدن كیمسه باذن اللّٰه ايمانله قبره كیرر “ دیردی . آیریجه بش رساله دن باشقه آیت الكبرا رساله سی و حشر رساله سی كبی بویوك رساله لری ده قابلیتی اولان طلبه لرینه ازبرلتيردي .

خسرو أفندینڭ ازبرڭ اوهام و وسوسه یه ده فائده لی اولاجغنه دائر افاده لرینی ایسه بر طلبه سی باشندن كچن بر خاطره ایله برلكده شویله آڭلاتمقده در :

” بر زمانلر ، قفامه طاقیلان چشیتلی دوشونجه لر كیجه لری بنی اويوتمييوردي . چشیت چشیت دوشونجه لرڭ بری كیدوب بری كلییوردی . اوغراشوب طورویور ، بر تورلی اويويامييوردم . آنجق صباحه طوغری اويويوب قالییور و بو سببله صباح نمازینی دە قاچيرييوردم . بو حال بر هفته قدر دوام ایتدی و بر كون خسرو أفندینڭ زیارتنه كیتدم . استادمز جماعته شویله دییوردی :

بعض قرداشلریمز واردر ؛ أوزرینه وظیفه اولمایان لزومسز شیلری دوشونور ، اللّٰهڭ وظیفه سنه قاریشیر ، اویقویی قاچیرر . داها صوڭره ، كونشی ده أوزرینه طوغديروب صباح نمازینی قاچیرر . بر كیمسه بویله اولمایا باشلادیغی زمان رسالۀ نوردن ازبره دوام ایتسه ، او اوهاملی دوشونجه لر اوندن قالقار . ‘

خسرو أفندینڭ بنم حالمی كورمشچه سنه قونوشدیغی حیرت ویریجی بو كرامتنی كوردكدن صوڭره درحال ازبره باشلادم . بر قاچ كون ایچنده ، استادمزڭ بویوردیغی كبی او اوهاملی دوشونجه لرڭ بندن زائل اولوب كیتدیگنی كوردم الحمد للّٰه . “ [٢]

ازبرڭ دیگر بر فائده سی دە ، طلبه لر یاپدقلری بو ازبرلر سایه سنده ، هم قرآن یازیسنی اوقومه یی داها چابوق أوگرنييورلر و بو سایه ده رسالۀ نورلري داها فیضلی و سرعتلی بر شكلده مطالعه ایتمه امكاننه قاوشویورلر ، هم ده یانلرنده هیچ بر رساله اولمادیغی وقتلرده بیله محتاج انسانلره ایمان و قرآن حقیقتلرینی قولایلقله تبلیغ ایدییورلردی . خسرو افندی بو اصول سایه سنده صارصیلماز بر ایمانه صاحب ، حال و قال دیلیله قرآن حقیقتلرینی ، سنّت سنيه نڭ دستورلريني تبلیغ ایده جك پك چوق دعوا آدمی یتیشدیرمش و اونلرڭ خالصانه خدمتلریله ایمان دعواسنی كله جك نسللره اقطارمه يه اللّٰهڭ اذنیله موفّق اولمشدر .

[ ١ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٢ ] خیرات وقفی آرشيوي كری