بدیع الزمان حضرتلری ، ” رسالۀ نورڭ مهم بر وظيفه سي ده قرآن یازیسنی محافظه ایتمكدر “ دییه رك عمری بوینجه یازدیغی أثرلری قرآن حرفلریله تألیف ایتمشدی . طلبه لرینه ده بو أثرلری اللریله یازارق چوغالتمه لرينى امر ایتمش و بو شكلده قرآن يازيسنڭ قورونوب كليشديريلمه سني صاغلاميشدي . حتّی ” رسالۀ نور طلبه سينڭ اڭ اهمّیتلی وظيفه سي اونی یازمق و یازدیرمقدر و انتشارینه ( ياييلمه سنه ) یاردیم ایتمكدر . اونی یازان ویا یازدیران رسالۀ نور طلبه سی عنواننی آلیر “ دییه رك رساله لری قرآن یازیسیله یازوب چوغالتمه يي مهم بر طلبه لك شرطی اولارق كوسترییور ، ایكی حديث شريفه طایانارق قرآن و سنته خدمت ایدن رساله لری یازمه نڭ یوز شهید ثوابی قزانديراجغني بیلدیرییوردی .

خسرو افندی ، بدیع الزمان حضرتلرینڭ صاغلغنده اولدیغی كبی ، معنوی چوق كوزللكلری بارينديران یازی خدمتی نڭ اقسامەدن دوام ایتمه سی ایچون بویوك غيرتلر صرف ایتدی . چونكه حضرت استادڭ وفاتندن صوڭره ، رسالۀ نورڭ كیزلی دوشمانلری سیستملی بر شكلده یازی خدمتڭڭ علیهنده بولونمغه ، اونی نور مدرسه لرندن قالدیرمق ایچون دساسانه چالیشمغه باشلامشلردى . دوست صورتنده نور طلبه لری ایچنه صیزان بعض كيشيلر ، آناطولی یی قاریش قاریش كزییورلر ، ” قرآن یازیسیله خدمت وقتنڭ آرتیق كچدیگی ، لاتین آلفابه سيله خدمت ایتمه نڭ داها أونملی اولدیغی ، قرآن حرفلری ایله خدمت ایدنلرڭ حبسلردن قورتولاماياجغي “ كبی افساد ایدیجی و شوق قیریجی جمله لرله قفالری قاریشدیرییورلر ، انسانلری خط قرآن خدمتندن اوزاقلاشدیرمق ايستييورلردي . بر قسم انسانلر دە فرقنده اولمادن بو فتنه پلانلرينه آلت اولویور و بو سوزلری غافلانه نشر ايدييورلردي . حالبوكه رسالۀ نور دوشمانلرینڭ بو پلاننه قارشی بدیع الزمان حضرتلری شو چارپیجی جمله لرله طلبه لرینی چوق أوڭجه دن ایقاظ ایتمشدی :

” مع التأسف رسالۀ نورڭ ایمانسز و امانسز ( آجیمه سز ) جنّ و انس دوشمانلری ، اونڭ چلیك كبی متن قلعه لرينه و الماس قیلینچ كبی قوتلی حجّتلرينه مقابله ایده مدكلرندن ، چوق كیزلی دسيسه لر و خفی ( كیزلی ) واسطه لر ایله ؛ خبرلری اولمادن یازانلرڭ شوقلرینی قیرمق و فتور ویرمك و یازیدن واز گچیرمك جهتنده شیطانجه سنه هجوم ایدوب ضربه اورییورلر . “ [١]

بو شكلده ، استاد بدیع الزمان حضرتلرینڭ صاغلغنده بتون مملكته یرلشمش اولان خط قرآن خدمتندن انسانلری مع الاسف قوپارييورلردي . خسرو افندی ایسه ، خط قرآن علیهنده كی بو تخریباته قارشی بویوك بر جهاده كيريشدي و یازی خدمتنی یڭیدن جانلاندیرمق ایچون سیستملی بر چاليشمه باشلاتدي . قرآن يازيسنڭ محافظه سی ایچون طلبه لرینه دائما تلقينلرده بولونویور بو پك قیمتدار خدمتڭ نه قدر مهم و ثوابلی اولدیغی أوزرنده تحشیدات یاپییوردی . هركسڭ اسكی یازی یی قولایلقله اوگرنمه سی و قیصه زمانده رساله لری یازمغه باشلامسی ایچون یڭی متودلر كليشديرييوردى . خسرو أفندینڭ ، بو غایت شعورلی غیرتلری سایه سنده ، وطنڭ درت بر یاننده یڭی نور مدرسه لری آچیلییور و اونڭ طلبه لری ، حضرت استادڭ باشلاتديغي ، ” قرآن یازیسنی محافظه ایدرك رسالۀ نورله ایمانه خدمت ایتمك “ اساسنی ، اصليتنى بوزمادن دوام ايتديرييورلردي . بویله لكله اونلر ، نور طلبه لرينڭ ممتاز بر وصفلری اولارق بدیع الزمان حضرتلرینڭ ذكر ایتدیگی ، ” بتون قوتلریله خطّ قرآني محافظه ایتمگه “ اسكیدن اولدیغی كبی شیمدی ده دوام ایدییورلردی . رساله لری نشر ايده رك قرآنڭ معنا و حقیقتلرینه خدمت ایتدكلری كبی یازی و حرفلرینه ده خدمت ایدرك ” خدمت قرآنیه “ معناسنی تام آڭلاميله ياشايوب ياشاتمه يه غیرت ایدییورلردی .

بدیع الزمان حضرتلرینڭ نور طلبه سی اولمه نڭ بر شرطی اولارق كوستردیگی رسالۀ نوري قرآن یازیسی ایله یازارق نشر ايتمه خدمتی

بدیع الزمان حضرتلرینڭ نور طلبه سی اولمه نڭ بر شرطی اولارق كوستردیگی رسالۀ نوري قرآن یازیسی ایله یازارق نشر ايتمه خدمتی

خسرو افندی صحبتلرنده ، رساله لری یازمه نڭ هم قرآن یازیسنی محافظه ایتمك ، هم ده ایمان حقیقتلرینی نشر ایتمك معناسنی طاشيديغڭدن معنوی بر جهاد حكمنده اولدیغنی و بو زمانده یوز شهید ثوابی قزانديرابيله جگني ، رسالۀ نورده كچدیگی طرز أوزره آڭلاتييوردي . یینه بر صحبتنده یازینڭ قیمتی حقّنده شویله دیمشدی :

” رسالۀ نوري يازمق بویوك بر معنوی جهاددر . شهیدلك مرتبه سی قزاندیرر . [٢] بو دورده قورتولمق شهید ثوابی قزانمقله ممكندر . چونكه جناب حقّ شهيدلرڭ بتون كناهلرینی عفو ایدییور . قراڭلق بر كیجه ده ، قراڭلق بر اورمانڭ ایچریسنده بر كبریت باشی قدر ایشیق بر انسانه نه قدر لازمسه ، سزڭ صرف ایتدیگڭز مركبلر آخرتده او نسبتده سزه فائده ویره جك . “ [٣]

خسرو افندی ، قلمله یازارق رسالۀ نوره  خدمت ایتمه یی نور طلبه لری ایچون بر كماله ايرمه وسيله سي اولارق كورمكده و ” رسالۀ نور یولنده انسانلر رساله لری اوقویوب یازمقله و یازدیرمقله كماله ارأرلر . اونڭ ایچون بر كیمسه رسالۀ نورڭ حقیقتنه ایرمك و كماله ایرمك ایسترسه اونی ، اوقویوب يازملي و يازديرملي “ دیمكده یدی . اوڭا كوره قرآن خطنی ( یازیسنی ) محافظه ایتمك ایچون هر كون مساعی صرف ایتمك ، قلبلرڭ آخرته دونمه سنه ده سبب اولویوردی . حتّا بر كون بر طلبه سنی ” قرداشم دقّت ایت ! اون بش كوندر یازی يازمييورسڭ ، قلبڭ دنیایه دونویور ! “ دییه ایقاظ ایتمشدی .

بدیع الزمان حضرتلرینڭ رسالۀ نور طلبه سی اولمه نڭ اڭ مهم شرطنڭ رسالۀ نوري يازمق و یازدیرمق اولدیغنی سویله مسی كبی خسرو افندی ده رسالۀ نور دائره سنده قالمه نڭ اڭ مهم شرطنڭ یازی یازمق ، قلمله خدمت ایتمك اولدیغنی طلبه لرینه دائما سويلردي . بر صحبتنده ، شهید ثوابنڭ قزاندیراجغی عظیم فائده لردن برینی طلبه لرینه شویله افاده ایتمشدی :

” هپڭز ، برر پارماغيڭزي ، صاغ اليڭزڭ باش پارماغيله شهادت پارماغی آراسنه آلوب صیقین ! نه قدر آجی حس ایتديڭز ؟ ایشته ، شهید ده أولوم آننده آنجق او قدر آجی حس ایدر . بو قزانچ آزميدر ؟ “ [٤]

استاد بدیع الزمان حضرتلری ، قرآن حقیقتلرینڭ معنوی بر تفسيري اولان رسالۀ نوري نشر ايتمه نڭ معنوی بویوك بر صَدَقه حكمنه كچدیگندن ، ” صَدَقه بلایی دف ایدر “ حديثنه كوره پك چوق بلانڭ دفعنه وسیله اولدیغنی اثرلرنده مكرّرًا وورغولامشدى . خسرو افندی ده عین حقيقته اشارتله ، قلمله یازارق بو ایمان قرآن درسلرینی بالفعل نشر ايتمه نڭ پك چوق بلالرڭ دفینه وسیله اولاجغنه تماس ایدردی . بر دفعه سنده عین منوال أوزره طلبه لرندن بریله آرالرنده شویله بر قونوشمە جریان ایتدی :

” بو قرداشڭ كوینده هر سنه برقاچ كیشی وورولورمش ؛ بر چوجق قاوغه سندن ، بر كوپك قاوغه سندن آدم ئولدیریلن بر كويمش “ دییه طارف ایتدیگی بر طلبه ایله آرالرنده شو قونوشمه لر كچر :

” سن قاچ سنه دن بری یازی یازییورسڭ ؟ “

” بر سنه دن داها اوزون زماندر افندیم . “

” پكی ، او زماندن بری كويڭزده جنایت اولدیمی ؟ “

” اولمدی افندیم “

” اوندن أوّل “

” اوندن أوّل ، هر سنه أوچ بش كیشی أولديرولوردي افندیم . “

” باق قرداشم ، ساده جه سنڭ اوراده قلمله خدمتڭڭ باشقه لرینه دە بو قدر فائده سی اولویور . او كوتولكلره قالقان اولویور . كريسني سز قیاس ایدیڭز . “ [٥] ایچنده یاشادیغمز آخرزمانڭ دهشتی حقّنده كلن حديثلره كوره ” بو زمانده ایمانی محافظه ایتمك قور آتشي چیپلاق الله طوتمق كبی “ زوردي . بو تهلكه لی حالی صیق صیق طلبه لرینه خاطرلاتان خسرو افندی ، آخرزمانده قلمله خدمتڭ و قرآن خطنی محافظه ایتمه نڭ اهمیتنی شویله ایضاح ايتمكده يدي :

” بوگونكی كناهلره قارشیلق كله بیله جك هیچ بر عمل یوقدر . چونكه بو زمانده ایشله نن كناهلر هر عصرده كیندن چوق داها فضله در . ایمانی زده له يه جك و اورته دن قالدیراجق درجه یه كلمش . بو كناهلری قارشیلایاجق ثوابلر ، آنجق شهید ثوابی قزاندیران عمللرله دىر . آنجق رسالۀ نوري يازوب نشر ایتمكله قزانیلان شهید ثوابیله بو كناهلر قارشيلانابيلير . یوقسه دیگر عمللر بو عصرده كی كناهلره قارشیلق كلمییور . شهید ثوابی آلمدقدن صوڭره بو عصرده یقایی قورتارمق زور . چونكه ایشله مش اولدیغی كناهلره قارشی مقابله ایده جك ثوابی یوق . قلمله خدمت ایدرسه ڭز جناب حقّ شهید ثوابی احسان ایده جك . سزڭ صباحلین اويڭزدن چیقوب آقشام اويڭزه كیرنه قدر كوزيڭزدن و قولاغڭزدن كلن كناهلره قارشی شخصی عبادتڭزڭ ثوابی كافی كلمز . فقط اگر یازی يازارسه ڭز علم طلبه سی صنفنه داخل اولورسڭز و كلی بر عبادته مظهر اولورسڭز . یارین قیامت كوننده ان شأ اللّٰه قورتولور كيدرسڭز . “ [٦]

خسرو افندی ، رساله لری اوقویوب یازارق ایمان حقيقتلريله بالفعل مشغول اولمه نڭ معنوی كیرلردن آرينمه يه وسیله اولاجغنی بر صحبتنده ویردیگی شو مثالله افاده ایتمشدر :

” ناصلكه صنايعده چالیشان بر تعمیرجی چیراغی نه قدر ایسته مه سه ده مساعيسي مدتنده كيرلنمكدن قورتولاماز . آنجق آقشام اوه دونديگنده طولومنی چیقارتیر ، تمیزلك یاپار ، كیرلرندن آرينير . بونڭ كبی سز ده كناهلردن اوزاق قالاجغم دیسه ڭز ده قالامازسڭز . لكن آقشام اويڭزه كلديگڭزده آبدست آلوب قلمی الڭزه آلیر قرآن خطیله رسالۀ نورلري يازارسه ڭز عینًا او تعمیرجی چیراغی كبی كون بویی قزاندیغڭز معنوی كيرلريڭزدن آرينيرسڭز ، تر تمیز اولورسڭز . “ [٧]

[ ١ ] عثمانلیجه قسطمونی لاحقه سی ، ص . ٢٥ كری
[ ٢ ] یازیده كی شهید ثوابنی بدیع الزمان حضرتلری مشهور ” یازی مكتوبی “ نده شویله آڭلاتیر : ” . . . مبارك خالص قلملردن آقان سیاه نور ویا آب حیات حكمنده اولان مركبلرڭ بر درهمی ، شهدانڭ یوز درهم قانی حكمنده یوم محشرده سزه فائده ویره بیلیر . “ ( عثمانلیجه لمعه لر ، ٢١ . لمعه ، ص . ١٧٥ ) كری
[ ٣ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٤ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٥ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٦ ] خیرات وقفی آرشيوي كری
[ ٧ ] خیرات وقفی آرشيوي كری