قرآنڭ دلاللغی وظيفه سنده خسرو أفندینڭ كندیسیله اورتاق اولما امتيازينه صاحب اولدیغنه دائر استاد بدیع الزمانڭ بیانی :

( رؤیاڭده ) بنمله یوكسك بر اوطه ده بولونمه ڭز ، قرآنڭ دلالی اولدیغم جهتله ، درسخانه نڭ خاص اوطه سنه استادنله یالڭز بولوندیغڭ ، طوغریدن طوغری یه اونڭ وظيفه سنده شريكسڭز ( اورتاقسڭز ) ، او امتیاز سڭا محسوسدر دییه اشارتدر .

استاد بدیعالزمانڭ بارله ده كی طلبه لرینه یازدیروب خسرو افندی یه كوندردیگی یوقاریده كی مكتوبڭ اوريژينالي

استاد بدیعالزمانڭ بارله ده كی طلبه لرینه یازدیروب خسرو افندی یه كوندردیگی یوقاریده كی مكتوبڭ اوريژينالي